Dokumentasjon

I forbindelse med søknad om redusert foreldrebetaling /gratis oppholdstid må følgende dokumentasjon legges ved:

  • Siste års selvangivelse
  • Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene, skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke fremgår på forhåndsutfylt selvangivelse skal fremgå i søknaden.
  • Dersom selvangivelse ikke kan legges frem, må annen dokumentasjon leveres. Kan være lønnslipp fra arbeidsgiver og skattepliktig inntekt fra NAV.

Beregningsgrunnlag

Vurdering og vedtak om redusert foreldrebetaling eller gratis oppholdstid i barnhagen gjøres på følgende grunnlag:

  • Makspris for barnehageplass i Lebesby kommune er kr. 2 400,- pr.mnd + kostpenger.
  • Foreldre skal ikke betale mer enn 6% av inntekten sin for barnehageplass
  • Gratis kjernetid for 2-,3,-4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart i familier med samlet årsinntekt under kr. 598 825.
  • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nr. 2 skal det betales 70% av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nr.3 skal det betales 50% av det den betaler for det første barnet.

Regelverket

Ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende. Kommunen må opplyse foreldre om denne muligheten. Det kan også bety at inntekten på selvangivelsen ikke gjenspeiler inntektssituasjonen slik den er inneværende år. Dette kan være klart allerede ved barnehageårets start i august, eller det kan skje en endring i inntektssituasjonen underveis i barnehageåret. Kommunen må da foreta en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne foreldrebetalingen, på lik linje som den gjør for dem som ikke har selvangivelse.

Er støtte til barnetilsyn fra NAV en inntekt som skal være med i beregningen av redusert foreldrebetaling?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Enkelte NAV-ytelser er skattepliktige, mens andre ikke er det. Støtte til barnetilsyn er ikke skattepliktig og skal derfor ikke regnes med i grunnlaget.

Vedtaket gjelder fra søknadstidspunktet og ut barnehageåret

Søkes det før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Beregning av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen per år skal ikke overstige 6 pst av dette totalbeløpet. Beløpet må derfor fordeles på antall betalingsmåneder. Dersom en husholdning foregående år hadde person- og kapitalinntekt på 350 000 kr, skal ikke foreldrebetalingen utgjøre mer enn 350 000 kr * 6 % = 21 000 kr per år. Med 11 betalingsmåneder i barnehagen, er foreldrebetalingen per måned 1 909 kr.