Bostedskommune kan etter søknad gi parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:

  • Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i forbindelse med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
  • Passasjerer som har særlig behov for parkeringslettelse i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Dette i henhold til Forskrift om parkering for forflytningshemmede § 3.

Hvordan søke

Søknadsskjema må fylles ut. 
I søknadsskjemaet må søkeren gi klare opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det må  beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på de stedene søkeren besøker ofte ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det ulike forhold som besvares. Vi anbefaler at man fyller ut dette skjemaet så utfyllende og nøye som mulig slik at kommunen har godt nok grunnlag for å behandle søknaden. Ved ufullstendige søknader vil søknaden avslås og bli sendt i retur med krav om bedre utfyllelse.

Legeerklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen av søknaden. Denne må være godt utfylt med opplysninger om søkerens medisinske situasjon, diagnose og gangdistanse med og uten hjelpemidler som må være begrunnet av legen. Hvis søkeren bruker hjelpemidler må dette også komme frem i legeerklæringen.
Vi gjør oppmerksom på at om nødvendig vil vi innhente ekstra informasjon for å kunne behandle søknaden.

Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert.
Søknaden returneres ved manglende opplysninger.

Fornyelse av tillatelse

Ved utløp av gitt tillatelse må det søknes på ny med søknadsskjema og nødvendige vedlegg.

Søknad sendes

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

Informasjon om behandling

Søknaden behandles administrativt  fortløpende så snart fullstendig søknad med vedlegg foreligger. Parkeringskort innvilges normalt for 2-5 år. Ved innvilgelse av søknad vil søker bli informert pr. post og kortet hentes på parkeringskontoret ved personlig oppmøte. 

Med gyldig parkeringskort har man adgang til å parkere kjøretøy:

på reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt.
på offentlig regulerte avgiftsplasser, avgiftsfritt og utover makstid.
 

Klageadgang

Man kan klage på vedtaket innen en frist på 3 uker fra vedtak er mottatt.
Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal det angis årsaken til anken, samt en begrunnelse. Servicekontoret vil kunne gi deg veiledning i utfylling av klage.

Klageinstansen er kommunens klagenemnd. Før klagen sendes dit, administrasjonen vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, blir saken sendt til klagenemnda.

Vegdirektoratet er likevel klageinstans når vedtak om avslag er truffet av kommunens klagenemnd.