Hvem har klagerett?

Dersom du er part i saken eller har annen rettslig klageinteresse, jfr. Fvl.(Forvaltningsloven) § 28 første ledd har du klagerett. Dersom du er part i saken vil du normalt få tilsendt underretning om klageadgang i forbindelse med at vedtak er truffet, jfr. Fvl. § 27.

Hvem kan du klage til?

Du kan klage til Fylkesmannen i Finnmark. Klagen skal likevel sendes til:

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

postmottak@lebesby.kommune.no

Før klagen sendes til Fylkesmannen i Finnmark skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes blir klagen oversendt til Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse jf. Pbl § 1-9.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dagen du mottok underretning om vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen utløper.

Rett til å kreve begrunnelse

Et vedtak skal begrunnes jf. Fvl. §§ 24 og 25. Vedtak i byggesaker begrunnes normalt i forbindelse med at vedtaket sendes ut. Dersom ikke vedtaket er begrunnet må krav om begrunnelse fremsettes i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold

Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Du bør også nevne din begrunnelse for å klage og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Klagen må undertegnes.

Saksbehandlingstid

I henhold til SAK10 § 7-1 d) skal klagesaker forberedes av kommunen og oversendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker. I perioder med stor saksmengde kan saksbehandlingstiden bli noe lengre. Dersom du har påklaget et vedtak vil du motta en foreløpig melding i forvaltningssak jf. Fvl. § 11a – hvor antatt saksbehandlingstid for din klage angis.

Utsatt iverksettelse av vedtak

Selv om du har klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du har imidlertid adgang til å søke om utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute og klagen er avgjort jf. Fvl. § 42.

Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Du må da sende innsynsbegjæring til Lebesby kommune.