Tilbud i kommunene

Alle kommuner skal ha et tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer. I Lebesby kommune er tilbudet om økonomisk rådgivning underlagt NAV/sosialtjenesten i kommunen. 

Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov den som oppsøker kontoret har. Rådgivningen kan for eksempel innebære hjelp til hvordan du skal disponere pengene dine slik at ikke betalingsvanskeligheter medfører sosiale problemer.
Økonomisk rådgivning er et viktig hjelpetiltak dersom du er i en gjeldskrise. Det kan også forebygge økonomiske problemer dersom du er blitt arbeidsledig, eller av andre grunner har mistet eller fått redusert inntekt.

 

​Hvem kan få økonomisk rådgivning?

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du
 • opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov
 • får vanskeligheter med å betale regningene dine
 • får problemer med å betale tilbake gjelden din
Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp).
 

Hva kan du få av hjelp?

 
NAV lokalt kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til:
 • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
 • Å sette opp et husholdningsbudsjett
 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter
 • Dersom du har mye gjeld det er umulig å betjene får hjelp til å søke gjeldsordning
 • Hjelp i kontakt med og oppfølging av aktuelle kreditorer
 • Kontakt med namsmannen
Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene kommunen trenger.
Kommunen har plikt til å henvise til og formidle kontakt med rette instans når de selv ikke har kompetanse og er fullt orientert om den hjelpen du kan få.
 

Hvordan søker du?

Det er kommunens oppgave å gi deg hjelp for å hindre at du får ytterligere problemer med å betale regninger og betale tilbake gjeld. Ta kontakt med oppholdskommunen din for å avtale møte.
Veiledning i økonomisk rådgivning er gratis. Det vil gjøre det enklere å få oversikt over situasjonen din dersom du før møtet går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon/vedlegg.
Relevante vedlegg til søknaden kan være:
 • Siste ligningsattest
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger
Hvis du har fått tilsendt såkalt begjæring om utlegg, tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.
 

Saksgang

Økonomisk rådgivning forutsetter samarbeid mellom søker og rådgiver i kommunen. Følgende fremgangsmåte er vanlig:
 • Kartlegging av livssituasjonen din, med oversikt over inntekter i form av et budsjettoppsett
 • Vurdering av evnen til å betjene den økonomiske situasjonen
 • Forslag til tiltak og løsninger på grunnlag av de vurderinger som er gjort og etter avtale med den det gjelder