Kommunalt tilskudd til boligbygging

Ordningen skal stimulere til oppføring av nye bolighus i Lebesby kommune, både innenfor og utenfor regulerte boligfelt. 

Virkeområde, tilskuddssats og målgruppe

Virkeområde er hele Lebesby kommune

 • Støtte til oppføring av nye boliger gis i form av tilskudd med bindingstid. 
 • Støttesatsen er kr 300.000.- for alle boliger.
 • Det gis et tillegg på kr. 50.000.- dersom det etableres utleieleilighet med samme standard som i retningslinjer § 4.
 • Det gis kr. 150 000.- i støtte pr leilighet, for nybygde leiligheter i leilighetsbygg, leilighetene må være universelt utformet og for øvrig i tråd med §4.

Målgruppen er innbyggere bosatt i Lebesby kommune.

Betingelser

Boligen må minimum ha en standard som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende byggeteknisk forskrift for nye bolighus

Sikkerhet og bindingstid

Tilskuddet gis mot en bindingstid på 10 år. Bindingstiden skal fremgå av vedtak om støtte. Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. 
Tilskuddet avskrives over 10 år med 10% pr år. Støttemottakeren får avskriving pr 31.12 hvert år.

Behandling av søknader

Lebesby formannskap behandler alle søknader om tilskudd fra denne ordningen. 
Det skal foreligge innstilling fra administrasjonen i alle saker.
Spørsmål kan rettes til saksbehandler Odd Birkeland.

Søknad sendes:

Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord.
Søknader kan også sendes via vår portal for eDialog

Støtte til ombygging av eksisterende bolig til ekstra leilighet for utleie.

Støtte til ombygging vil kunne dempe mangelen på utleieboliger innen det private markedet.  
Det gis støtte til 6 leiligheter der "Først til møllen"-prinsippe gjelder, og det må søkes innen utgangen av 2024

Tilskuddssats og betingelser

 • Det kan gis støtte på inntil kr. 200 000.- per enhet.
 • Leiligheten må være tilgjengelig for utleie i minimum 5 år fra den er klar.
 • Leiligheten kan ikke benyttes av utleier hvis den ikke blir utleid.
 • Leiligheten må ha minimum ett soverom.
 • Leiligheten må ha alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom, bad/vaskerom og toalett).
 • Leiligheten må ha egen inngang (kan være i felles vindfang/yttergang/korridor m.m.).
 • Leiligheten må ikke nødvendigvis være en selvstendig boenhet - fysisk adskilt i tillegg til kulepunktene 4 og 5.
 • Kostnader må dokumenteres før utbetaling, som skjer når leiligheten er klar for utleie.
 • Egeninnsats dekkes ikke.
 • Søknad må inneholde fagmessige plantegninger og beskrivelse av tiltak som er tenkt gjort.
 • Eventuell nødvendig tillatelse etter Plan- og bygningsloven må ikke foreligge på søknadstidspunkt.
 • Tiltaket må være ferdigstilt og klar for utleie innen ett år etter vedtak om støtte.
 • Utleier må rapportere årlig (de fem første årene) til kommunen om utleieforholdet. Første gang ett år etter at leiligheten var klar for utleie.

Behandling av søknader

Søknader behandles administrativt fortløpende etterhvert som de kommer inn.  
Saksbehandler er teknisk sjef Birger Wallenius. 

Søknad sendes:

Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord.
Søknader kan også sendes via vår portal for eDialog