Virkeområde, tilskuddssats og målgruppe

Virkeområde er hele Lebesby kommune

  • Støtte til oppføring av nye boliger gis i form av tilskudd med bindingstid. 
  • Støttesatsen er kr 200.000.- for alle boliger.
  • For boliger som føres opp utenfor regulerte områder kan det i tillegg gis et tilskudd på inntil kr 100.000.- til dekning av kostnader knyttet til grunnlagsinvesteringer, (Fremføring av vei, vann og avløp).
  • Det kan gis støtte på inntil 50 000.- for ombygging av eksisterende bolig til ekstra leilighet for utleie, og for bygging av ny enebolig med utleieleilighet. Utleiedelen må ha livsløpsstandard og må være tilgjengelig for utleie eller være utleid

Målgruppen er innbyggere bosatt i Lebesby kommune.

Betingelser

  • Boligen må minimum ha en standard som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende byggeteknisk forskrift for nye bolighus.
  • 50% av tilskuddene kan utbetales når byggeprosjektet er godkjent og grunnarbeidet er påbegynt. 50% utbetales når ferdigattest for bygget er utstedt.
  • Dersom byggingen av bolighuset ikke er fullført innen 2-år etter at tilsagnet er gitt, faller retten til å motta finansiering fra denne ordningen bort. Evt. Utbetalt andel kan kreves tilbakebetalt.
  • For søkere, evt byggeprosjekt, som tidligere har mottatt kommunalt tilskudd til oppføring av bolig, skal dette beløpet trekkes fra ved tildeling av nytt tilskudd til boligbygging.

Sikkerhet og bindingstid

Tilskuddet gis mot en bindingstid på 10 år. Bindingstiden skal fremgå av vedtak om støtte. 

Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev.

Tilskuddet avskrives over 10 år med 10% pr år. Støttemottakeren får avskriving pr 31.12 hvert år.

Behandling av søknader

Lebesby formannskap behandler alle søknader om tilskudd fra denne ordningen.

Det skal foreligge innstilling fra administrasjonen i alle saker.

Søknad sendes:

Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord.
Søknader kan også sendes via vår portal for eDialog