KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING

Koordinerende enhet skal ivareta behovet for samordning av tjenester til personer som har behov for tjenester fra flere fagområder.
Koordinerende enhet skal være et felles henvendelsessted for brukere og samarbeidspartnere.
 
Kontaktinformasjon:
Kontaktperson for koordinerende enhet er saksbehandler Tone Solberg.
Tlf.  97 99 08 77
 
INDIVIDUELL PLAN (IP)
Mottar du flere typer tjenester fra kommunen over lang tid, kan du ha rett til å få en individuell plan. Dette er en plan som sammenfatter tjenester og virkemidler som gjelder deg som person. Planen skal inneholde dine mål, dine ressurser og ditt behov og skal beskrive tjenestene, tiltakene og virkemidlene som er aktuelle for deg. Hensikten er å se alle tjenestene du mottar i sammenheng med hverandre, slik at du får større trygghet og forutsigbarhet og et mest mulig helhetlig og tilpasset tilbud.
En individuell plan gir ikke flere rettigheter, men skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Det er ikke nødvendig å ha individuell plan for alle tjenester, bare for de tjenestene det kan være nyttig å koordinere. Det er heller ikke noe krav å ha en individuell plan selv om du mottar flere tjenester, og planen kan ikke utarbeides uten ditt samtykke. Du, eller dine pårørende, må selv være aktivt med i hele planprosessen.
 
Hvem har rett til individuell plan?
Du må ha behov for flere typer helse- og/eller sosiale tjenester over lang tid for å ha rett til individuell plan. Det kan for eksempel være aktuelt for personer som har langvarige fysiske eller psykiske lidelser eller utviklingshemming.
Planen skal kartlegge ditt behov for tjenester og tar utgangspunkt i målene som er viktige for deg.  Det tas hensyn til områder som for eksempel:
• Sosialt nettverk, fritid
• Atferd
• Behandling, trening, medisiner
• Behov for hjelpemidler
• Bolig
• Boforhold
• Daglige aktiviteter (for eksempel hygiene, av- og påkledning, husarbeid, måltider)
• Barnehage/skole/arbeid
• Kommunikasjon
• Økonomi, stønader


Søke om individuell plan
For å søke om individuell plan, må du fylle ut et eget søknadsskjema som du finner ved å klikke her:
 
 
Har du allerede fått utarbeidet en individuell plan trenger du ikke å søke. Den nye søkeprosedyren gjelder bare for nye henvendelser om individuell plan etter 1. oktober 2010.
 
Søknad sendes:
Lebesby kommune, saksbehandler Tone Solberg, pb 38, 9790 Kjøllefjord
Du vil først få en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Deretter går søknaden til behandling. Innen tre til fire uker vil du få svar på om du kvalifiserer for å få individuell plan. Får du innvilget din søknad, vil du bli tildelt en koordinator som vil ta kontakt med deg.
 
Mer informasjon?
Hvis du ønsker ytterligere informasjon om individuell plan eller har spørsmål om saksgang, kan du ta kontakt med saksbehandler Tone Solberg.