Krisesentrene tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Du kan oppsøke senteret direkte, uten timeavtale eller henvisning.

Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

Du kan lese mer på https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/hva-er-et-krisesenter/. Denne nettportalen er myndighetenes kanal for informasjon om hjelpetilbudet til voldsutsatte og voldsutøvere. Her finner man også informasjon oversatt til en rekke språk.

Norasentert IKS

Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep, har som formål å yte hjelp til voksne og barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, incest eller andre seksuelle overgrep. Norasenteretgir et beskyttet botilbud i en overgangsperiode og støttesamtaler.

Logo Norasenteret Tilbud ved senteret er gratis og uten egenbetaling for brukeren. Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til senteret, det kreves ikke henvisning eller timeavtale og det er ikke ventelister. Tilbudet gjelder for alle som oppholder seg i Norge. 

Norasenteret IKS ligger sentralt i Kirkenes og eies av 7 kommuner i Øst-Finnmark, med Sør-Varanger kommune som senterets vertskommune. De øvrige eierkommunene er: Båtsfjord, Lebesby, Vadsø, Vardø, Deanu/Tana og Unjargga/Nesseby. Norasentereter er organisert som et interkommunalt selskap og drives etter Lov om kommunale krisesentertilbud. Etter loven skal kommunene sørge for et krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Tilbudet skal inneholde:

• et gratis helårs, heldøgns, trygt og midlertidig bo-tilbud, og
• et gratis dagtilbud,
• et helårs og heldøgns tilbud til kvinner, menn og barn, der de kan få råd og veiledning på krisetelefon og
• oppfølging i reetableringsfasen.

Norasenteret IKS har et godt utviklet tilbud og tilfredsstiller kravene i krisesenterloven, både til fagkompetanse hos de ansatte og til bygningsmessige forhold. Senteret ivaretar sikkerheten til den enkelte beboer og er bygget etter kravene om universell utforming.

Besøksadresse. Henrik Lundsgt 4, Kirkenes
Postadresse: Postboks 347, 9915 Kirkenes
Telefon: 78 99 60 60
Telefax. 78 99 60 61

Mailadresse: info@norasenteret.no
Hjemmeside. www.norasenteret.no

Bilde Norasenteret IKSBilde Norasenteret IKSBilde Norasenteret IKSBilde Norasenteret IKSBilde Norasenteret IKSBilde Norasenteret IKS