Vilkår:

Bruker som er helt avhengig av bistand hjemme og omsorgsoppgaver som er å regne som særlig tyngende. Ordningen med omsorgslønn tar ikke sikte på å gi de som har særlig tyngende omsorgsarbeid full lønn for hver time de arbeider. Utmålingen av omsorgslønn er basert på en helhetlig skjønnsmessig vurdering av det omsorgsarbeidet som utføres og kommunens økonomi. Kommunen kan også ved utmåling av omsorgslønn ta hensyn til om den omsorgstrengende mottar hjelpestønad og/ eller andre tjenester.

Det må søkes om tjenesten, og kommunen skal fatte vedtak. Før vedtak fattes vil det bli foretatt en IPLOS registrering (fungeringsevne i det daglige) av den pleietrengende. Dette blir gjort av saksbehandler eller sykepleier ved hjemmebasert omsorg.
 
Søknadsskjema ligger som link nedenfor.
 
 
Krav til dokumentasjon
  • Søker må fylle vilkårene i helse- og omsorgstjenesteloven §3-6, samt pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) §2-1, bokstav a, annet ledd og ved det ha rett til nødvendige tjenester.
  • Det må foreligge egensøknad.
  • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.
  • Søker må være hjemmeboende.
  • Søker må ha en akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming som medfører behov for hjelp i eget hjem.
  • Det må ved behov foreligge nødvendige legeopplysninger.
  • Tiltaket må oppfattes som en bedre måte å få tjeneste på for både bruker og pårørende.
  • Det forutsettes at omsorgsgiver utfører de oppgaver som bruker har behov for.

Behandlingstid
3 - 4 uker fra søknad er mottatt.

Kvalitetsmål
Godtgjøre pårørende som over tid har særlig tyngende omsorgsoppgaver slik at bruker kan få dekket sine behov og få være hjemme så lenge som mulig.
Gi bruker og pårørende mulighet til å velge alternativ til hjemmetjenester.


Klageadgang
Det er 4 ukers klagefrist. En klage skal være skriftlig, jf pbrl. §7-3.

En eventuell klage fremsettes Pleie- og omsorgstjenesten i Lebesby kommune, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det ikke gis medhold i klagen vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Finnmark for endelig vurdering og avgjørelse.   

 

 
Kontakt informasjon

Pleie- og omsorgstjenester
V/hjemmebasert omsorg
9790 Kjøllefjord

Telefon 97 99 08 76


 

Hjemmel            

Lov om pasient- og brukerrettigheter. Link til Lovdata            

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Link til Lovdata  

 
Søknadsskjema som skal benyttes her