brøyting

Vintervedlikeholdet av kommunale veier blir utført av kontraktører på følgende steder:

 • Kjøllefjord
 • Dyfjord
 • Lebesby
 • Friarfjord
 • Kunes
 • Veidnes: pga. mangel på lokal entreprenør, blir vintervedlikeholdet utført av teknisk etat, og vi tilbyr også innbyggere privat brøyting.
 • Kommunen administrerer også vintervedlikeholdet av vei og fortau på FV894 gjennom Kjøllefjord, på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

 

Kommunen tilbyr privat brøyting tirsdager og torsdager for innbyggere med nedsatt funksjon.
Det er mulig å søke om denne tjenesten via hjemmetjenesten

Kvalitet på vintervedlikehold

Det er like krav til utførelse av vintervedlikehold ved alle tettsteder i kommunen, og utføres etter følgende kravspesifikasjon:

 • Det skal brøytes så ofte det anses nødvendig for trafikken, og slik at det fast tilkjørte snølag ikke blir tykkere enn 10 cm. Veibanen skal ha en jevn og hard overflate. Snø- og ishøvling skal iverksettes når istykkelsen/isbaksten på veibanen overstiger 10 cm eller når spordybden overstiger 7,5 cm. Snørydding skal under alle omstendigheter gjennomføres i alle veier/ryddeflater ved 5 cm snøfall. Ved Snø- og ishøvling skal det benyttes isriverskjær.
   
 • Veien skal søkes holdt farbar der den er forutsatt åpen for alminnelig ferdsel. Ved snøfall om natten skal veien/ryddeflater normalt være fullbrøytet/ryddet i henhold til følgende tidsfrister:
  • FV 894 gjennom Kjøllefjord skal holdes farbar hele døgnet (alle dager)
  • Kommunale veier må være gjennombrøytet kl. 07:00 (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag), og vedlikeholdes frem til kl.23:00.
  • Kommunale veier må være gjennombrøytet kl. 09:00 (lørdag, søndag og offentlige fridager), og vedlikeholdes frem til kl.23:00.
  • Fortauene i Strandveien i Kjøllefjord må være gjennombrøytet kl. 07:00 (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag)
  • Fortauene i Strandveien i Kjøllefjord må være gjennombrøytet kl. 09:00 (lørdag, søndag og offentlige fridager)
  • Vedlikehold/brøyting av fortau i strandveien i Kjøllefjord skal foregå frem til kl. 21:00 (alle dager)
    
 • Kjørebanen ryddes i full bredde inklusiv veiskulder. Utbrøyting og rydding av veier og gatekryss skal foregå slik at bunnen til enhver tid er tatt med. Gatekryss skal være åpne og oversiktlig.
   
 • Fortau ryddes å strøs I sin helhet. 
   
 • På veier/veisider uten fortau skal brøyting og rydding av veiskuldre foregå samtidig med brøyting av kjørebanen. På veier med fortau skal rydding og bortkjøring foretas i overensstemmelse med teknisk etat.
 • Det skal utføres sandstrøing på hele eller deler av veistrekningene når det pga. mildvær har dannet seg glatt is- eller snølag på veiene/ryddeflatene, og at friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler i å komme opp bakker etc. Såkalt ”punktstrøing” foretas i kurver, bakker, kryss og på rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler når forholdene tilsier det. Veier, fortau, parkeringsplasser og andre roder skal strøs innenfor tidskravet for brøyting når det er nødvendig, og i tilstrekkelig grad for å oppnå sikker ferdsel for fotgjengere og kjøretøyer.
   
 • Leverandøren skal under brøyting vise tilbørlig hensyn til annen trafikk. Det må om nødvendig, ved nedsettelse av farten, så vidt mulig, søkes unngått at møtende vogner får tildekket frontruten med snøføyke fra plogen.
   
 • All brøyting og snørydding skal foregå minst mulig sjenerende for trafikanter og folk som bor langs veien. Ved ut-trimming av veien og bunnskraping, samt brøyting med skjær, skal snø som legger seg i portrom og innganger ryddes bort samme arbeidsdag.
   
 • På grunn av stor ferdsel av barn til skolen skal bortkjøring av snø skal ikke utføres mellom kl. 08:00 og kl. 08:30 på hverdager.

Ulovlig dumping av snø fra privat eiendom

Det er ikke anledning til å legge snø fra privat eiendom på offentlig vei eller fortau , jfr. Forskrift om politivedtekt, Lebesby kommune, §24

https://lovdata.no/forskrift/1992-09-10-654/§24

Der det er utfordrende å bli kvitt overskuddsnø, oppfordrer kommunen huseier om å avtale fjerning/rydding med en entreprenør.