Kommunestyret vedtok den 18.12.2008, saksnr 68/08, sist gang revidert av Formannskapet 07.02.2011, saksnr 11/62,  

 

 

Retningslinjer for bistand til snøbrøyting i Kjøllefjord

 

§ 1 Formålet med tjenesten

Gi hjelp til dem som ikke selv kan dra omsorg for seg selv, eller som helt eller delvis er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å kunne klare seg i eget hjem.

 

 

 § 2 Kriterier for tjenesten

Lebesby kommune gjør en prøveordning vinteren 2011 der brukere kan innvilges snømåking inkl strøing om behovet er tilstede.

Ellers gjelder:

Det må ikke være andre i boligen som kan utføre tjenesten.

Lebesby kommune yter ikke tjenester som søkeren selv kan utføre.

Legeattest må følge søknaden.

Tjenesten ytes 2 ganger pr. uke.

 

 

§ 3 Egenandel

Tjenesten har en årlig egenandel på kroner 1 500,- som betales når tjenesten innvilges.

 

 

§ 4 Evaluering/revurdering 

Tjenesten til den enkelte bruker vurderes en gang pr år etter søknad, fortrinnsvis forn hver ”sesong”, det

vil si om høsten.

Tjenesten som sådan vurderes i tråd med helhetlig pleie og omsorgsplan”

Retningslinjene taes opp i kommunestyret i juni 2011.