Ergoterapeutens arbeid

Ergoterapeuten arbeider med mennesker i alle aldre (barn, unge, voksne, eldre) som har nedsatt-, eller fare for nedsatt funksjonsevne - og har ulike utfordringer med å utføre hverdagslige gjøremål/delta i dagliglivet.

Ergoterapeuten undersøker hva som hindrer deg i å utføre og delta i de gjøremål du ønsker. Ergoterapeuten har samtidig fokus på ressurser og løsninger, og jobber for å finne/iverksette tiltak som kan fremme din selvstendighet og hverdagsmestring.

Helhetlig kartlegging av samspillet mellom deg, gjøremålene du ønsker/må gjøre, og dine fysiske omgivelser:

  • Personfaktorer: Vurdering av hvordan du utfører dine daglige aktiviteter
  • Gjøremål/aktivitet: Vurdering av hva aktiviteten krever, hva gjør den utfordrende for deg å utføre, og hva må til for å mestre den
  • Fysiske omgivelser: Vurdering av ressurser og begrensninger i dine omgivelser/arenaer (eks. hjemme, i barnehagen, på skolen, og på fritiden)

Tiltak på alle områder, for eksempel: 

  • Personfaktorer: Trene på å utføre og mestre konkrete daglige aktiviteter
  • Gjøremål/aktivitet: Tilpasse og forenkle gjøremålet
  • Fysiske omgivelser: Tilrettelegging i form av boligtilpasning, hjelpemidler eller andre tiltak

Målet med ergoterapi

Tjenesten er brukerorientert, der dine målsettinger er grunnlag for alle tiltak.  Hensikten er at du skal kunne mestre og delta i de aktiviteter som er viktige for deg.

Målet med ergoterapi er å muliggjøre aktivitet og deltakelse i hverdagen for alle, samt å fremme inkludering i samfunnet.

Bolig og hjelpemidler

Ergoterapeut bistår med informasjon om tilrettelegging av fysiske omgivelser. Har ansvar for hjelpemiddelformidling; søknader, opplæring, oppfølging/justering over tid.

Kan kontaktes ved behov for:

  • informasjon boligtilpasning
  • for bistand til å søke hjelpemidler via NAV Hjelpemiddelsentral (langvarig behov), 
  • og ved behov for midlertidig lån av hjelpemidler fra korttidslager (kortvarig behov, etter skade ol.)

Se egen side om hjelpemidler for mer informasjon.

Syn og hørsel

Ergoterapeut er syn- og hørselskontakt. 

Kan kontaktes ved behov for tilrettelegging med syn- og hørselshjelpemidler utover behov for briller og høreapparat. Sørg først for å ha fungerende briller og tilpassede høreapparat.

Ved søknad på synshjelpemidler fra NAV trengs bekreftelse på synsnedsettelsen fra øyelege. Se tilleggsskjema for synshjelpemidler  

Ved søknad på hørselshjelpemidler fra NAV må audiogram vedlegges. Se tilleggsskjema for hørselshjelpemidler 

Helsefremmende hjemmebesøk

Ergoterapeut gjennomfører Helsefremmende hjemmebesøk til personer som fyller 75 år det inneværende året, og som har få eller ingen helsetjenester fra kommunen fra tidligere.

De aktuelle personer mottar brev med informasjon ila. året.

Hverdagsrehabilitering

Ergoterapeut inngår i tverrfaglig team, og bistår i hverdagsrehabilitering ved henvendelser om dette.

Hverdagsrehabilitering er tverrfaglig, tidsavgrenset og målrettet rehabilitering i hjem og nærmiljø. Tiltak kan være trening og tilrettelegging av hverdagsaktiviteter. 

Målgruppen er personer som har opplevd et funksjonsfall og er sterkt motivert til å mestre egne meningsfulle hverdagsaktiviteter igjen.

Hvem kan henvende seg til ergoterapitjenesten?

Du kan selv henvende deg til ergoterapeut, eventuelt kan nærpersoner eller andre deler av helsetjenesten henvende seg på vegne av deg.

Henvendelsesskjema: “Ergoterapi - henvendelse"  (se under “Skjema”) fylles ut og sendes/leveres til ergoterapeut. 

Tilbudet er gratis, og er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2.