Ergoterapeutens arbeid

“Hva er viktige aktiviteter i hverdagslivet ditt, og hvordan ønsker du å delta i din egen hverdag?”
Dette spørsmålet står sentralt i ergoterapeutens arbeid. Gjennom fokus på ressurser og løsninger arbeider ergoterapeuten for at du skal kunne mestre og delta i de aktiviteter som er meningsfulle for deg.

Ergoterapeuten undersøker hva som hindrer deg i å utføre og delta i aktivitetene du ønsker å gjøre, og iverksetter tiltak for å fremme selvstendighet og hverdagsmestring. Tjenesten er brukerorientert, der dine målsettinger er grunnlag for alle tiltak.

Målet med ergoterapi

Målet med ergoterapi er å muliggjøre aktivitet og deltakelse i hverdagen for alle, samt å fremme inkludering i samfunnet. Målgruppen er mennesker i alle aldre som har nedsatt-, eller fare for nedsatt funksjonsevne, og ulike utfordringer med deltakelse i dagliglivet.

Ergoterapeut kan bistå med

 • Helhetlig vurdering av samspillet mellom deg, aktivitetene du ønsker å gjøre/må gjøre, og omgivelsene rundt deg 
  • Kartlegging og observasjon av din aktivitetsutførelse; hvordan du utfører dine daglige aktiviteter
  • Aktivitetsanalyse: Hva krever aktiviteten, hva må til for å mestre den, hvordan kan aktiviteten forenkles/tilpasses for mestring og deltakelse
  • Vurdering av dine fysiske omgivelser (eks. hjemme, i barnehagen, på skolen, og på fritiden)
 • Trene på å utføre/mestre konkrete daglige aktiviteter
 • Hverdagsrehabilitering
  • Tverrfaglig, tidsavgrenset og målrettet rehabilitering i hjem og nærmiljø - trening og tilrettelegging av hverdagsaktiviteter. For personer som har opplevd et funksjonsfall og er sterkt motivert til å mestre egne meningsfulle hverdagsaktiviteter igjen.
 • Råd og veiledning om tilrettelegging av dine fysiske omgivelser
  • Boligtilpasning
  • Begrunne søknad om hjelpemidler til NAV Hjelpemiddelsentral, opplæring og oppfølging i bruk
 • Formidle informasjon om-, og kontakt til andre aktører; eks. kultur, idrett, frisklivstilbud og frivillige arenaer

Syn og hørsel

Ergoterapeut er syn- og hørselskontakt - og kan kartlegge ditt behov for tilrettelegging i hverdagen slik at du kan bli mest mulig selvhjulpen og delta i det som er viktig for deg. Kan bistå med søknad på hjelpemidler til NAV Hjelpemiddelsentral, og oppfølging i bruk av hjelpemidlene.

Ved søknad på synshjelpemidler fra NAV trengs bekreftelse på synsnedsettelsen fra øyelege. Se tilleggsskjema for synshjelpemidler 
 

Ved søknad på hørselshjelpemidler fra NAV må audiogram vedlegges. Se tilleggsskjema for hørselshjelpemidler 

Hvem kan henvende seg til ergoterapeuten?

Du kan selv henvende deg til ergoterapeut direkte. Andre deler av helsetjenesten kan også henvende seg til ergoterapeut på vegne av deg.
Henvendelsesskjema: “Ergoterapi - henvendelse. Søknad fylles ut og sendes/leveres til ergoterapeut. 
Tilbudet er gratis, og er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2.