Vilkår
Brukere som på grunn av sykdom eller funksjonshemming trenger hjelp til å opprettholde sosialt nettverk, ha følge til ulike sosiale aktiviteter, behøver hjelp for å forebygge sosial isolasjon.
Tjenesten gis i utgangspunktet til de som bor alene i eget hjem. I enkelte tilfeller kan også brukere som bor i institusjon innvilges støttekontakt dersom det vurderes å være et særskilt behov for det.
Tjenesten prioriteres til de som har størst behov for det.


Krav til dokumentasjon

  • Søker må fylle vilkårene i helse- og omsorgstjenesteloven §3-6, nr. 6, bokstav b, samt pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) §2-1, bokstav a, annet ledd.
  • Det må foreligge egensøknad.
  • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.
Behandlingstid
3 – 4 uker fra søknad er mottatt.

Kvalitetsmål
Ivareta brukers behov for sosiale aktiviteter.
Klageadgang                                                                                                                                                                                                  Det er 4 ukers klagefrist. En klage skal være skriftlig, jf pbrl. §7-3.
En eventuell klage fremsettes Pleie- og omsorgstjenesten i Lebesby kommune, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det ikke gis medhold i klagen vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Finnmark for endelig vurdering og avgjørelse.

 

Kontakt informasjon

Pleie- og omsorgstjenester                                                                                                 V/hjemmebasert omsorg
9790 Kjøllefjord

 

Hjemmel            

Lov om pasient- og brukerrettigheter. Link til Lovdata            

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Link til Lovdata  

Søknadsskjema som skal benyttes her