Hva er et psykososialt omsorgsteam?

Kriseteamet er et fagteam som yter psykososial førstehjelp i kriser, ulykker og katastrofer. Med krise eller krisesituasjon menes dramatiske og potensielt traumatiske hendelser som kan svekke egen fungering i hverdagen.

Aktuelle hendelser kan være:

  • Direkte tap eller trusler om tap.
  • Selvmord eller selvmordsforsøk, drap, uventet dødsfall hos barn og unge.
  • Vold, ulykker/nestenulykker som kritiske situasjoner preet av livsfare som brann, flom, gisseltaking.
  • Tilskuersituasjon  - å være vitne til eller ha en rolle som tilfeldig hjelper ved en alvorlig hendelse.

Det psykososialt kriseteamet skal sikre og organisere støtte til mennesker som har opplevd ulykker og kriser. Teamet gir—mental førstehjelp, samtaler  for vurdering av hjelpebehov, formilder kontakt med andre instanser. Informerer om og evt henvise til det faste behandlingsapparatet. 

Den beste hjelpen finnes ofte i ditt nærmiljø!

Det viser seg svært ofte at de beste støttespillerne og hjelpere finnes I ditt nærmiljø .  Når ulykker og  kriser inntreffer bør det I størst mulig grad mobiliseres støtte fra familie , venner , kollegaer, naboer ol.               
Det psykososialt kriseteamet  er et supplement  når de ordinære helsetjenestene ikke er tilstrekkelig.