Omsorgsboliger omfatter nødvendige helsetjenester som bidrar til å forebygge eller begrense videre sykdomsutvikling og funksjonssvikt, og/eller sette beboer i stand til å leve med helsesvikt og utsette behovet for høyere omsorgsnivå. Omsorgsboligene er ikke fast bemannet og hjelpen ytes etter individuelle vurdering og gis av ordinær hjemmetjeneste. Omsorgsboligene i Lebesby kommune er tilknyttet basen til hjemmetjenesten.

Vår målsetting er å gi bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov som den enkelte har. Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger. Ved søknad på omsorgsbolig vil det bli foretatt en kartlegging av søkers omsorgsbehov. Det kartlegges i forhold til helsemessige utfordringer, hvilke tjenester som mottas i hjemmet, eksisterende bolig og geografi. Dette etterfølges av et vedtak om tildeling av omsorgsbolig med heldøgns bemanning, ut ifra prinsippet om hjelp til selvhjelp. 

Omsorgsbolig må ikke forveksles med lovregulerte botilbud som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg etter helse og omsorgstjenesteloven (§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c) 

Kriterier 

Kriterier:
- Det må foreligge egen søknad eventuelt ved hjelp av fullmektig eller verge. 
- Søker må dokumentere behov for omsorgsbolig ut fra helsemessige og/ eller sosiale forhold, jamfør pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. 
- Søker må ved søknadstidspunktet antas å kunne fungere i boligen over noe tid. 
- Søker må være folkeregisteret i Lebesby kommune ved søknadstidspunktet.

Du søker ved å bruke søknad om helsetjenester.