Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Plan

Kommuneplansystemet er hierarkisk oppbygget, der overordnede, strategiske planer legger føringer for underliggende og mer konkrete planer.

Det viktigste overordnede strategidokumentet er kommuneplanen. Her defineres langsiktige strategier for lokal samfunnsutvikling. I kommuneplanens samfunnsdel (kps) beskrives utviklingstrekk, mål og strategier innenfor ulike samfunns- og tjenesteområder. Kommuneplanens arealdel (kpa) viser sammenhengen mellom mål og strategier for samfunnsutvikling og arealforvaltning. Her beskrives hovedtrekk i kommunens arealdisponeringer og det gis rammer og betingelser for arealbruk. Kommuneplanen består også av en handlingsdel, som viser hvordan vedtatte mål og tiltak praktisk skal gjennomføres, og med hvilke midler. Kommuneplanens handlingsdel er innlemmet i kommunens økonomiplan.

En reguleringsplan består av et arealplankart over et bestemt geografisk område med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan kan gjelde for et større område (områderegulering) eller et mindre område, med større detaljeringsgrad (detaljregulering).

Aktuelt