I Lebesby kommune skal gravemelding minimum sendes / leveres til:

 1. Geomatikk:
  Fax: 800 80 146 Tlf: 09146 
  Webside: https://gravemelding.no/
 2. Nordkyn kraftlag:
  Fax: 78499703 Tlf: 78499700
  Epost: firmapost@nordkyn-kraftlag.no
 3. Lebesby kommune
  Fax: 78499566 Tlf 97990925
  Epost: postmottak@lebesby.kommune.no

 

 • NB! Veidnes
  Fra kommunegrensen i Kjæsdalen, til Veidnes, og i området hvor Børselvfjellet Kapell ligger:
  TLF:78460600
  Epost: gravemelding@lksa.no

 

Gravemelding skal behandles hos Geomatikk, Nordkyn kraftlag og Lebesby kommune.

Vann og avløpsledninger blir påvist av Lebesby kommune v/ anleggsdrift.

Kart kan sendes elektronisk, og må benyttes som veiledende.

Skal det graves over vei eller vei må stenges skal i tillegg Politi og Statens vegvesen kontaktes.

Ferdigbehandlet gravemelding vil bli sendt pr. post, fax, epost, eller melding om henting vil bli gitt pr. tlf avhengig av hva som er krysset av på skjema.

Gravemelding som ikke har vært behandlet hos Geomatikk og Nordkyn kraftlag, vil ikke bli behandlet av Lebesby Kommune.

Kart for å legge ved gravemelding finnes her
Gravemelding finner du her 

 

Arbeidsvarsling:

For fylkesveier finnes informasjon om arbeidsvarsling her www.vegvesen.no https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling
​For kommunale veier kontakt teknisk etat på 97990900 eller mail postmottak postmottak@lebesby.kommune.no

 

 

PLIKTER OG ANSVAR FOR DEN SOM GRAVER

Ved graving plikter den som er ansvarlig for arbeidet å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger eller andre innretninger som kan bli berørt av arbeidene.

Dersom det oppstår skader fordi graving ikke er varslet, de nødvendige påtegninger ikke er hentet inn, eller fordi graving er utført i strid med de anvisninger som er gitt i henhold til standardskjemaet, er den som graver ansvarlig og plikter å betale reparasjon av skaden. Han/hun er også ansvarlig for all skade som ved gravearbeidet måtte påføres området eller tredjemann.

Ved arbeid på eller nær offentlig veg er det strenge krav til løpende renhold og opprydding. Det vises i denne forbindelse til Veglovens §§ 57, 58 og forurensningslovens § 28, 37.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom nevnte bestemmelser ikke blir fulgt, vil opprydding og renhold kunne skje på den ansvarlige eller eiers kostnad. 

Arbeidet skal utføres innenfor rammen angitt i denne orientering. Jeg/vi er klar over min/vår erstatningsplikt og erkjenner ubetinget erstatningsplikt for skade av enhver art som forårsaket av gravingen/sprengingen. Det er en forutsetning for tillatelsen at arbeidet som omfattes av plan- og bygningsloven er godkjent av bygningsmyndighetene. Gravemeldingen omfatter ikke private stikkledninger, kabler, ledninger o.l. Den som graver har selv ansvaret for å skaffe opplysninger om dette.