Søknad om opprettelse av ny grunneiendom etter Plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m.

Søknad behandles etter Plan- og bygningsloven § 27-2§ 27-4, og § 28-1.

Hjemmelshaver(e) for eiendommen kan rekvirere oppmålingsforretning.

Blanketter for rekvirering av oppmålingsforretning (www.kartverket.no hvis linken ikke fungerer)

Søknad om feste eller kjøp av Finnmarkeiendommens grunn

Det søkes direkte til grunneier Finnmarkseiendommen på blanketten Søknad om feste eller kjøp av grunn fra Finnmarkseiendommen. Husk å legge ved kart.

Finnmarkseiendommen kan avslå søknaden, rekvirere oppmålingsforretning eller oversende den til kommunen for behandling etter Plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m. (hvis krav).

Se planstatus her:  Areal- og kystsoneplan Lebesby kommune / Reguleringsplaner Lebesby kommune ,eller ta kontakt med kommunen for informasjon om gjeldende planer for området det søkes på.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler/oppmåler Birger Wallenius
E-post birger.wallenius@lebesby.kommune.no

Tinglysing

Tinglysning av ny matrikkelenhet (eiendom)

Når oppmålingsforretning er gjennomført blir eiendommen registrert i matrikkelen.

Det blir sendt melding til Statens kartverk om at eiendommen skal tinglyses.

Når eiendommen er tinglyst blir matrikkelbrev utstedt til hjemmelshaver.

 

Tinglysning av skjøte m.m.

Statens kartverk tinglysningen

Blanketter:

Skjøte

Konsesjonsøknad / Egenerklæring om konsesjonsfrihet