Plankart

Plankart - utsnitt

Du kan også utforske kommuneplankartet gjennom kommunens kartportal

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedlegg 1 Medvirkning høring og offentlig ettersyn

Vedlegg 2 ROS-analyse

Vedlegg 3 Konsekvensutredning

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret 2. september 2019. 

Fire akvakulturområder ble unntatt rettsvirkning, etter innsigelse fra Sametinget. Innsigelsen ble behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som godkjente planen som ble vedtatt i kommunestyret, med følgende endringer:

For å sikre at hensyn til sjøsamisk fiske og kulturøvelse følges opp og avklares i reguleringsplanen, gjøres det en tilføyelse i kommuneplanbestemmelsene 5.2.3 e):

For områdene VA F1, VA F2, VA F6 og VA F10 skal bruken av arealene til lokalt fiske og kulturgrunnlaget for sjøsamisk fiske kartlegges og vurderes i reguleringsplanen. Den detaljerte kunnskapen om bruken av arealene, skal gi grunnlag for å avgrense områdene nærmere.

Det stilles plankrav til akvakulturområde VA F6.

Departementet godkjenner altså de fire akvakulturområdene, men skjerper planbestemmelsene som omhandler kartlegging og vurdering av arealbruken knyttet til lokalt fiske og kulturgrunnlaget for sjøsamisk fiske i reguleringsplan. I tillegg har departementet støttet Sametingets krav om reguleringsplan for VA_F6 Torskefjorden-Slåttvika.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. Plan- og bygningslovens § 11-16.

Alle plandokumenter er oppdatert i samsvar med departementets avgjørelse.

Departementets vedtaksbrev