Hvem kan søke:
Elever i alderen 16.- 19. år som har elevstatus ved Nordkapp videregående skole og med Kjøllefjord som undervisningssted kan søke om kommunalt utdanningsstipend.

Søknadsfrist:
Søknad om stipend sendes til Oppvekstetaten i Lebesby kommune innen 1.november.
Søknaden skjer på eget søknadsskjema.
Søknaden leveres innen fastsatt tidsfrist til daglig leder for videregående opplæringstilbud i Kjøllefjord.  Daglig leder bekrefter elevstatus og sender søknadene til Oppvekstetaten. 

Tildeling og stipendstørrelse:
Stipendet er på kr. 5000,- for et skoleår.
Tildelingen skjer på bakgrunn av søknad. Stipendets størrelse fastsettes prosentvis på bakgrunn av elevens elevstatus i forhold til utdanningsløp og timetall.
Oppvekstsjefen behandler søknadene og fatter delegert vedtak om tildeling av stipend.

Utbetaling:
Stipendet utbetales i januar, beløpet overføres til bankkonto som er oppgitt i søknad.

Vilkår ved tildeling av stipend:
Søkere som tildeles stipend plikter å følge til enhver tid gjeldende reglement ved skolen.  Dette gjelder spesielt bestemmelsene vedrørende fravær.
Ved grove brudd på reglementet eller ved avbrudd i løpet av skoleåret – kan stipendet bli krevd tilbakebetalt.  Det samme gjelder dersom en elev unnlater å møte til eksamen uten gyldig grunn. 
Filial Kjøllefjord ved daglig leder har ansvaret for å rapportere til kommuneadministrasjonen om forhold som endrer søkerens status i forhold til grunnlaget for tildeling av stipendet.


Søknadsskjema (word) 
Søknadsskjema (pdf)
Retningslinjer (word)
Retningslinjer (pdf)