Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Byggesak

LEBESBY KOMMUNE SYNKER MED MELLOM 10 CM TIL 15 CM VED OVERGANG TIL HØYDEREFERANSESYSTEM – (NN2000)

Tirsdag 3. april var offisiell overgangsdato for nytt høydereferansesystem NN2000 for kommunene i Finnmark. Lebesby kommune har nå tatt i bruk det nye høydesystemet NN2000.

Har du satt opp bygning som er unntatt søknadsplikt - HUSK Å MELDE fra til kommunen når bygget er ferdig

MER FRIHET TIL Å BYGGE, MEN OGSÅ MER ANSVAR
Selv om det er flere tiltak som er unntatt søknadsplikten til kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

SI FRA TIL KOMMUNEN AT BYGGET ER FERDIG
Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Ny byggeteknisk forskrift (TEK17) har trådt i kraft 1. juli 2017

Ny byggeteknisk forskrift, TEK17, trer i kraft 1. juli. Gjennom å fjerne, lempe på og forenkle krav skal forskriften bli enklere å bruke og bidra til å redusere byggekostnadene, primært for boliger.

For å sikre en smidig overgang mellom TEK10 og TEK17 vil det være en overgangsperiode fram til 31. desember 2018. Overgangsordningen gir utbyggere valgmuligheten mellom å prosjektere enten etter nytt eller gammelt regelverk. Hele byggeteknisk forskrift må ses på som en helhet, derfor er det ikke åpnet for en sammenblanding av de to forskriftene. Merk at prosjekterende må angi i søknaden om det prosjekteres etter TEK10 eller TEK17.

Generell informasjon om byggesaksbehandling

Plan- og bygningsloven (Pbl) skiller i all hovedsak mellom søknadspliktige tiltak og tiltak unntatt søknadsplikt. Innenfor de søknadspliktige tiltakene skilles det videre mellom tiltak som skal forestås av foretak med ansvarsrett og tiltaks om kan forestås av tiltakshaver selv.

Klageadgang

Forvaltningslovens (Fvl) bestemmelser, kap 6 om adgangen til å påklage et vedtak, kommer til anvendelse på bygge– og delingssaker jfr. plan- og bygningsloven § 1-9.

Radon

Det er enkelt å måle radon, og dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive radonreduserende tiltak.

Tilsyn

Kommunen har etter plan- og bygningsloven § 25-1 første ledd plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Kommunen skal etter bestemmelsenes andre ledd føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet.