Formålet med byggesaksbehandling er i henhold til plan- og bygningsloven § 1-1 å sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak, og at det enkelte tiltak utføres forsvarlig. Dette vil føre til bedre kvalitet på byggverkene, og bidra til å redusere bygge skadene. Et aktivt og velfungerende tilsyn vil være viktig for å nå dette målet.

Tilsynets innhold

Kommunen avgjør i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn ut over den lovbestemte tilsynsplikten. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen finner hensiktsmessig. Vanlige former for tilsyn vil være:

  • Føre tilsyn med at foretak som søker eller har godkjenning for ansvarsrett har tilfredsstillende systemer for styring, kvalitetssikring og internkontroll, med særlig fokus på hvordan systemet brukes.
  • Påse at tiltaket er i samsvar med byggetillatelsen, at nødvendige tillatelser foreligger og at alle oppgaver er belagt med ansvarsrett.
  • Påse at det ved prosjekteringen av tiltaket er utarbeidet nødvendig dokumentasjonen, at denne er i samsvar med de krav som stilles, og at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsgrunnlaget.
  • Ved stikkprøver å på se at spesifikke krav til prosjektering og utførelse overholdes.

Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt. Det kan føres tilsyn med alle typer tiltak, også de som er unntatt fra krav om søknad og tillatelse, og der tiltakshaver selv har ansvarsrett. I henhold til Pbl § 31-7 kan det føres tilsyn med eksisterende arealer og byggverk ved mistanke om ulovlige forhold.

Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning.

Oppfølgning og rapportering

Dersom det avdekkes avvik eller kritikkverdige forhold ved tilsynet, følges dette opp overfor de aktuelle foretakene før tilsynet avsluttes. Avvik og kritikkverdige forhold skal rettes opp så langt det lar seg gjøre. Tilsyn avsluttes med skriftlig rapport.

Mildeste reaksjon ved mindre alvorlige avvik er advarsel til foretaket.

Ved gjentatte avvik, avvik av alvorlig karakter eller der avvik ikke rettes, kan kommunen trekke tilbake den lokale godkjenningen for ansvarsrett, eller avslå søknad om lokal godkjenning for nye ansvarsretter.

Kommunen gir melding til DiBK – Direktoratet for byggekvalitet – om registrerte avvik, advarsler og tilbaketrekking av ansvarsretter. Slike meldinger vil ha betydning for om foretakene skal få eller opprettholde sentral godkjenning.

Ansvarsretten

Alle oppgaver knyttet til søknadspliktige tiltak, inkludert søknadsprosessen, skal forestås av foretak med ansvarsrett med mindre tiltaket er unntatt etter § 20-2. Der det ikke er krav om ansvarlige foretak, har tiltakshaver ansvaret for at regelverket følges.

Foretakenes ansvarsområder skal fremgå av gjennomføringsplan som utarbeides av ansvarlig søker. Gjennom samsvarserklæring bekrefter foretakene at de har et tilfredsstillende kontroll- og styringssystem, og at regelverket er fulgt ved prosjektering og utførelse.

Plan- og bygningslovens regler om ansvarsretter er således basert på tillit til de foretakene som søker om og gis godkjenning for ansvarsrett innenfor de respektive oppgaver og fagområder. I tillegg til den faglige kompetansen, som er grunnlaget for ansvarsretten, skal foretakene ha en organisasjon og et system for kvalitetssikring som sikrer og dokumenterer at regelverket etterleves. Foretakenes systemer er regelmessig gjenstand for tilsyn.

Finansiering av tilsyn

Tilsyn er en del av kommunens generelle oppgaver etter plan- og bygningsloven. Kostnadene ved ordinært tilsyn skal ikke belastes den enkelte sak, men dekkes gjennom gebyrregulativet.

Tilsyn som er igangsatt som følge av brudd på plan- og bygningslovgivningen, kan gebyrlegges og belastes den ansvarlige i henhold til gebyrregulativet.

Samarbeid med andre myndigheter

Bygningsmyndighetene samarbeider om tilsyn med brannvernmyndighetene. Tilsyn under byggesaken skjer etter plan- og bygningslovens bestemmelser, mens brannvernmyndighetene fører tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven etter at byggene er tatt i bruk.

Arbeidstilsynet fører tilsyn etter arbeidsmiljøloven på byggeplassene, innrettet mot andre forhold enn bygningsmyndighetenes ordinære tilsyn. Det kan i enkeltsaker være aktuelt med samarbeid også med arbeidstilsynet.