Hvem kan gifte seg borgerlig i Lebesby kommune?

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a på lovdata.
Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vigsel. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere.

Kommunens tilbud om borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.
Disse skal ikke betale for tilbudet i likhet med norske statsborgere som er bosatt i kommunen.

Lebesby kommune tilbyr også vigsler til andre brudefolk enn de nevnt ovenfor. Det er da en forutsetning at brudefolket selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse.

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor - Ekstern lenke til skatteetaten. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hvordan bestille tid for vigsel?

En kan bestille tid for vigsel ved å henvende seg til kommunens servicekontor eller ved å sende en e-post til postmottak@lebesby.kommune.no. I e-posten oppgis navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer og ønsket dato, samt klokkeslett. 
Kommunen vil ta stilling til mulighet for gjennomføring slik brudeparet ønsker. Legg ved kopi av prøvingsattest.
Henvendelser vedrørende vigsler kan også rettes pr telefon +47 97 99 09 00.
Ved henvendelser vil administrasjonen ta kontakt med brudefolket for å avtale videre gang fram til vigselen finner sted.

Hvor raskt kan en gifte seg etter å ha levert original prøvingsattest?

En kan tidligst gifte seg 7 dager etter at prøvingsattesten er mottatt. Lebesby kommune bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet. Frist for bestilling er 2 uker før vigselsdato.
Om sommeren, i tidsrommet mai – august er fristen 4 uker før vigselsdato.

På hvilke dager kan en gifte seg?

Lebesby kommune gjennomfører vigsler onsdager, torsdager og fredager mellom klokken 10:00 og 14:00.
Ønske om andre dager kan fremmes, men da vil det være opp til vigsler om det lar seg gjennomføre med bakgrunn i ressurser og kapasitet.

Kan en bestille vigsel utenfor rådhusets lokaler?

Lebesby kommune holder i utgangspunktet kun vigsler i rådhusets kommunestyresal. Ønske om andre steder kan fremmes, men da vil det være opp til vigsler om det lar seg gjennomføre, med bakgrunn i ressurser og kapasitet.

Hva koster det å gifte seg?

Det er fastsatt bestemmelser om betaling for vigsler i forskriften om kommunale vigsler. Tilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Kommunen tar betaling for nødvendige merkostnader dersom brudeparet vigsles ut over vanlig tid. Dette informeres brudefolket om i god tid før vigselen. Kostnaden vil vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Andre som vil vigsles i Lebesby må dekke kostnader for dette. Kommunen tar ikke betalt for mer enn dekningen av nødvendige kostnader.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Vigselsrommet

Seremonirommet ligger i rådhusets kommunestyresal i 1. etasje.
Brudeparet er velkommen til å ta med seg gjester inn under seremonien.
Det er sitteplasser til ca 24 gjester.

 

Frammøte

Brudeparet med følge må møte opp i god tid (10 – 15 min) før avtalt tidspunkt for vigsel. Brudeparet må vente utenfor seremonirommet til de blir vist inn. Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter. Gyldig legitimasjon må innehold navn, bilde og personnummer.

Vitner

Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette kan være forlovere eller to andre myndige personer som paret har med seg. I unntakstilfeller kan Lebesby kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd. 

Språk

Vigselsseremonien foregår på norsk. Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom brudeparet verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ha med seg en kvalifisert tolk.

Hvem utfører vigselen?

I Lebesby kommune er det ordfører og varaordfører som innehar vigselsmyndighet. Dette følger av loven. Kommunestyret har også delegert vigselsmyndighet til rådmann.

Seremonien

Seremonien tar ca 10 - 15 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, ev. cd-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Parkering

Vi oppfordrer brudepar og gjester om å benytte parkeringsplasser på «torg-siden», og ikke parkere i parkeringslomme utenfor rådhuset/coop.