Utvidelsen av settefiskanlegget vil gi Grieg Seafood Finnmark AS muligheten til å produsere større smolt, og det søkes derfor om å øke MTB fra 1995 tonn til 4995 tonn, utan å øke antall smolt. Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn frem til 15. juni 2022. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller til postmottak@lebesby.kommune.no. Ved spørsmål ta kontakt med Vidar Aamo Nikolaisen i Grieg Seafood Finnmark AS, tlf. 91878362.

Oversendelsesbrev fra fylkeskommunen, søknad fra Grieg Seafood Finnmark AS med vedlegg finner du her: 

Oversendelsesbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune for offentlig ettersyn og kommunal behandling

Vedlegg:

Søknad om tillatelse til akvakultur i flytende og landbasert anelgg

Betaling til Fiskeridirektoratet

3.1.1.10 Beredskapsplan ved mistanke om rømming og ved rømming settefisk

3.1.2.10 Beredskapsplan ved forøket dødelighet ved settefiskanlegget

3.1.3.9 Beredskapsplan for å ivareta fiskevelferd i krisesituasjoner ved settefiskanlegget

3.1.4.10 Beredskapsplan ved vannstopp ved settefiskanlegget

3.1.5.2 Beredskapsplan ved strømbrudd på settefiskanlegget

Plantegning RAS anlegg

63367.01 Adamselv strømmålinger

Bunnkartlegging ved Seivikneset

Anleggsskisse med inntaks- og utslippspunkt

Vassdragskonsesjon Adamselv

Overføring av vassdragskonsesjon

Signert avtale vannsalg Adamselv Grieg Seafood

Forundersøkelse med C-metodikk ved Adamselv settefiskanlegg

Rapport C-undersøkelse Adamselv 

Rapport B-undersøkelse Adamselv

Reguleringsplan Seivikneset plankart

Reguleringsplan Seivikneset planbekrivelse

Reguleringsplan Seivikneset planbestemmelser