I henhold til Lov om Akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad fra SalMar Farming AS (org.nr. 966840528) ut til offentlig ettersyn:

Søknaden gjelder økning av maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 1300 tonn, fra dagens 2700 tonn til 4000 tonn MTB på lokaliteten 13143 Bondejorda i Lebesby kommune. Det søkes også om endret anleggskonfigurasjon og plassering. Geografiske koordinater: N70°49.016 Ø27°33.890. Kontaktperson SalMar Farming AS: Jens-Vidar Viken, mobil 97016848.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i en måned, hos Lebesby kommune (på bibliotektet i Kjøllefjord og på Lebesby bygdetun) og på www.lebesby.kommune.no. Ved spørsmål kontakt næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller e-post: postmottak@lebesby.kommune.no innen 08.01.2023. Mer informasjon om saksbehandlingen av akvakulturtillatelser er å finne på fylkeskommunens hjemmeside: https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/hav-fiskeri-og-akvakultur/akvakultur/

Troms og Finnmark fylkeskommune har oversendt søknad med vedlegg, og dette kan leses her: 

Brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune med oversendelse av søknad med vedlegg:

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg
Vedlegg 2.3 Behovsvurdering KU
Vedlegg 6.1.2 Strømrapport Bondejorda 2014
Vedlegg 6.1.2 Strømrapport Bondejorda 2019
Vedlegg 6.1.3 Data - flåte
Vedlegg 6.1.3 Bondejorda Kartpakke til søknad
Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan Bondejorda
Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk
Vedlegg 6.1.9 Oversikt dokumenter IK
Vedlegg 6.1.9 a) Mål for internkontrollarbeidet
Vedlegg 6.1.9 q) Systembeskrivelse avviksbehandling
Vedlegg 6.1.9 Beskrivelse av styringssystemet
Vedlegg 6.1.9 Meny Matfisk
Vedlegg 6.1.9 Biosikkerhetsplan
Vedlegg 6.1.9 Risikovurderinger fiskevelferd og fiskehelse
Vedlegg 6.2.1 B - Sedimentundersøkelse Bondejorda
Vedlegg 6.2.1 C - undersøkelse Bodnejorda 
Vedlegg 6.2.1 B-undersøkelse Bondejorda
Vedlegg 6.2.1 B-undersøkelse hardbunnsmetodikk Bondejorda
Vedlegg 6.2.1 CTDO-rapport Bondejorda
Vedlegg 6.2.1 Forundersøkelse BondejordaVedlegg 6.3.1 Behovsbeskrivelse og virkningsvurderinger