I henhold til Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad fra NRS Farming AS ut til offentlig ettersyn:

Søknaden gjelder ny lokalitet for matfiskproduksjon (laks, ørret, regnbueørret) ved Henriksholman VF_F2 i Lebesby kommune (heretter kalt Henrikholmen). NRS Farming AS (org.nr. 990970602) søker om maksimalt tillatt biomasse på 7200 tonn. Kartref midtpunkt: N 70 45958, Ø 26 42651. Kontaktperson er Kåre Aas, tlf. 97698242.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i en måned, hos Lebesby kommune (på rådhuset), Veidnes Bygdehandel og på www.lebesby.kommune.no. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller e-post: postmottak@lebesby.kommune.no  innen den 07.10.2022. For mer informasjon angående saksgangen, se veileder søknadsskjema nettadresse: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema/Akvakultursoeknad

Troms og Finnmark fylkeskommune har oversendt søknad med vedlegg, og dette kan leses her:

Brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune med oversendelse av søknaden

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Vedlegg 1 Kvittering gebyr  

Vedlegg 2 Begrunnelse 

Vedlegg 3 Kartpakke

Vedlegg 4 Forundersøkelse

Vedlegg 5 Strømrapport

Vedlegg 6 B-undersøkelse

Vedlegg 7 C-undersøkelse

Vedlegg 8 Behovsvurdering KU

Vedlegg 9 IK system

Vedlegg 10 Beredskapsplan

Vedlegg 11 AZE-modellering

Vedlegg 12 Bekreftelse fra Lebesby kommune

Vedlegg 13 Referat oppstartsmøte