Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Vi jobber med nettsiden. Noen sider kan virke noe ufullstendig mens dette arbeidet pågår. 
Ny utseende vil være på plass i løpet av 2019

Nyheter og kunngjøringer

flagg

Tilskudd til 17.mai-arrangement 2019

Lag og foreninger i Lebesby kommune oppfordres til å søke om tilskudd for å avholde 17. mai arrangement i 2019. 

Kunngjøring: Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fattet vedtak om stenging av snøskuterløype 12

Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9 første ledd, innfører Fylkesmannen i Troms og Finnmark midlertidig motorferdselforbud i snøskuterløype 12 mellom Gàrggojàvri til Korsnesvann i Lebesby kommune. Motorferdselforbudet trer i kraft den 25. mars 2019 og gjelder inntil videre.
Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller.

bilde - arbeid areal-og kystsoneplan1

Areal- og kystsoneplan

En stor og viktig sak er  oversendt til våre politikere. Vi har ferdigstilt forslag til ny areal-og kystsoneplan. Et stort og omfattende arbeid, med bred deltagelse på folkemøter og andre møter. 

Kjøllefjord svømmehall er åpnet for bruk igjen

Eiendomsskatt 2019 - kunngjøring om utlegging til offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn
I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.2.2019 – 28.3.2019 på Rådhuset i Kjøllefjord, og på kommunens hjemmeside. Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) blir sendt til eierne.

Informasjon fra Helsestasjonen

Fra uke 13 vil Helsestasjonen ha endret åpnings- og telefontid.

FESTIVALTISKUDD 2019

planlegger du en festival i Lebesby kommune? Her kan søkes!

Lebesby kommune - Eiendomsskatt 2019

Det gjennomføres ny taksering for eiendomsskatt i Lebesby kommune. 
I 2019 blir eiendomsskatten fakturert på egen faktura. Første kvartal i mars.

Brøyting av kommunale veier

Ved store snøfall settes et stort apparat i sving for å holde veinettet åpent for trygg og uhindret ferdsel. Ved stort snøfall vil det ta noe tid å få brøytet alle veger, gangveger, fortau og uterom ved kommunale bygg. Det er satt krav i brøytekontaktene til når det skal brøytes.
I forbindelse med brøyting er det også behov for etterrydding, dvs. utbrøyting til full bredde, rydding av kryss og bortkjøring fra snødeponier.

akuttberedskap barnevern

Oppstart av akuttberedskap Nordkyn barneverntjeneste 7. februar 2019

Alle barn, foreldre og samarbeidspartnere i Gamvik og Lebesby kommune skal ha faglig forsvarlig tilgang til barnevernfaglig vurdering og tjenester, uavhengig av tidspunkt på døgnet i tilfeller der barn befinner seg i en situasjon som kan skade dem.