Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Om Lebesby kommune Trafikk og kommunikasjon Artikkel

Høring - Kommunale retningslinjer for behandling av søknader etter nasjonal forskrift § 5, samt endring av tidligere forslag til forskrift om Scooterløyper

Høringsfrist 15. juli 2020

Sakens bakgrunn: 
Lebesby kommune skal fastsette egne retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark.
Etter drøftinger med reindrifta, (reinbeitedistrikt 13),  vil  vedlagt forslag til retningslinjer bli lagt frem for behandling i kommunestyret.

KOMMUNALE RETNINGSLINJER.
Følgende endring er lagt inn i retningslinjene: 

Dispensasjon for bevegelseshemmede: (Etter søknad). 

  • Tillatt kjøring inntil 2-km fra godkjent løype.
  • Maksimalt antall traseèr: 5
  • Sør for fv-98 skal disse dispensasjonene kun gjelde fra sesongstart og  frem til 1. April.

 

NY FORSKRIFT FOR KOMMUNALE SCOOTERLØYPER.

Lebesby kommune har tidligere i år sendt på høring ny forskrift for scooterløyper. 
På bakgrunn av drøftinger med reinbeitedistrikt 13 vil følgende endringer bli lagt inn i forskriften  som legges frem for behandling i kommunestyret:

Rasting utenfor løypenett:
- Sør for fv-98: Tillates kjøring i rett linje ut fra løypa 150-meter for rasting. 
- Nord for fv-98: Tillates kjøring inntil 300-meter i rett linje ut fra løypa for rasting.

Kjøring på islagte vann for rasting:
- Det kan kjøres i rett linje fra løypa og ut til vannkanten uavhengig av kjørelengde. 
(Gjelder hele kommunen). 
Unntaket her er Bajit Guorgajavri og Vuolit Guorgajavri, (Øvre og Vestre Tranevann), hvor det kun tillates å kjøre inntil 300-meter fra løypa.

Dokument Motorferdsel i Utmark - Kommunale retningslinjer PDF document ODT document

Evt uttalelse til disse endringsforslagene sendes i nnen 15.juli 2020 til
Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord
epost:postmottak@lebesby.kommune.no    

Uttalelser kan også sendes inn via vår portal for eDialog. Ler mer om det her.