Hva gjør en meddommer?
Meddommere i tingretten og lagmannsretten er vanlige folk som avgjør saker sammen med de juridiske dommerne. Det betyr at du som meddommer deltar i rettsmøter i domstolen. Det er et viktig prinsipp i norsk strafferett at vi skal dømmes av våre likemenn. I straffesakene er meddommerne derfor alltid i flertall når retten vurderer bevisene og loven for å bestemme om en tiltalt er uskyldig eller skyldig, og hva straffen i så fall skal gå ut på. 
Alle (med få unntak) kan bli meddommere. De velges av kommunestyret for fire år. De som skal dømme i en sak trekkes ut digitalt og tilfeldig av domstolen. 

Hvem kan bli meddommer?
Du må være minst 21 og under 70 år når utvalgsperioden starter 1.1.25. Du må kunne snakke og forstå norsk. Du må enten ha norsk eller nordisk statsborgerskap, eller ha vært registrert som bosatt i Norge de siste tre årene. 
Noen straffereaksjoner fører til at du ikke kan være meddommer, og du kan ikke bli meddommer dersom du er under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling, eller er i konkurskarantene. 
Utvalget av meddommere skal ha en allsidig sammensetning og bestå av like mange kvinner og menn, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. 

 

Ønsker du å bli meddommer kan du sende kortfattet søknad til postmottak@lebesby.kommune.no. Søknadsfrist er 7.mai 2024. 
Unge voksne og personer med flerkulturell bakgrunn er særlig oppfordret til å søke.