Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Opplæring


Opplæringssektoren - generell informasjon
Lebesby kommune ønsker å legge til rette for skolene i kommunen, slik at vi får skoler der enhver gis mulighet for å lykkes – etter sine forutsetninger – og i å skaffe seg god og relevant kompetanse for framtiden.
Alle barn og unge skal få grunnskoleopplæring av høy kvalitet. Opplæringen skal gi kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for videre utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnet. Elevenes skolehverdag skal være preget av trygghet og trivsel. Tilpasset opplæring og inkludering skal gjennomsyre all opplæring. Elever og foresatte skal være synlige aktører for å skape den gode skole.

Barnehagene eies og drives av Lebesby kommune. Barnehagene driver i samsvar med ”Lov om barnehager”, fastsatte forskrifter og retningslinjer fra Barne- og familiedepartementer, kommunale vedtak og årsplan for barnehagene. Barnehagene som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må ivaretas samtidig som barnehagen ses i sammenheng med skolens virksomhet. Å se omsorg og oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng, er et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon. Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn.

Lebesby kommune har 2 kommunale skolefritidsordninger. Skolefritidsordningen (SFO) drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret og de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd. SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. - 4. klasse, og for funksjonshemmede barn til og med 12 år. Innhold og virksomhet skal preges av barnas behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

 

Spørsmål og henvendelser rettes til :                             
Sekretær                                           Nina Angell                 Telefon 97 99 09 60
Opplæringssjef                                Lise Birgitte Øfeldt       Telefon 40 63 05 95Besøksadresse:
Strandveien 151
9790 Kjøllefjord