Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
18.12.2019 kl. 12:00 - 16:05
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
72/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.12.19 Vis
73/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.12.19 Vis
74/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 24.10.19 Vis (1) Vis
75/2019 BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 Vis (6) Vis Vis (1)
76/2019 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2020 Vis Vis (1)
77/2019 GEBYRREGULATIV 2020 VANN, AVLØP OG SLAM Vis (2) Vis Vis (1)
78/2019 ENDRING AV FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING / FORVALTNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN Vis (2) Vis Vis (1)
79/2019 BETALINGSSATSER I OPPVEKST OG KULTUR Vis (1) Vis Vis (1)
80/2019 LÅNEOPPTAK - STARTLÅN Vis Vis (3)
81/2019 BUDSJETTREGULERING INVESTERING OG DRIFT Vis (1) Vis Vis (5)
82/2019 FINANSRAPPORT NR. 2/2019 Vis (1) Vis Vis (3)
83/2019 TERTIALRAPPORT NR 2 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
84/2019 TILSKUDD TIL UTBYGGING AV HØYHASTIGHETS BREDBÅND I LAKSEFJORDEN Vis Vis (2)
85/2019 PROSJEKT MED FORMÅL Å ØKE LOKAL VERDISKAPING AV SMOLT- OG OPPDRETTSNÆRINGEN I LAKSEFJORDEN Vis Vis (1)
86/2019 OPPRETTELSE AV UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Vis Vis (1)
87/2019 FORSKRIFT OM REGLER FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Vis Vis (1)
88/2019 ØST FINNMARK REGIONRÅD - TILPASSING TIL NY KOMMUNELOV Vis (1) Vis Vis (1)
89/2019 PLANSTRATEGI 2020-2023: OPPSTART Vis (2) Vis Vis (3)
90/2019 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER Vis (4) Vis Vis (2)
91/2019 RULLERING AV PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Vis Vis (5)
92/2019 KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE 2018-2019 Vis (3) Vis Vis (1)
93/2019 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Vis (1) Vis Vis (3)
94/2019 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR LEBESBY UNGDOMSRÅD Vis (3) Vis Vis (1)
95/2019 VALG AV FORMANNSKAP 2019 - 2023 Vis (2) Vis Vis (1)
96/2019 VALG AV KONTROLLUTVALG 2019 - 2023 Vis (1) Vis Vis (1)
97/2019 VALG AV VILTNEMND 2019 - 2023 Vis
98/2019 VALG AV DISPENASJONSUTVALG FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 2019 - 2023 Vis
99/2019 VALG AV TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2019 - 2023 Vis
100/2019 VALG AV SAKKYNDIG EIENDOMSSKATTENEMND 2019 - 2023 Vis
101/2019 VALG AV SAKKYNDIG ANKENEMND - EIENDOMSSKATT 2019 - 2023 Vis
102/2019 VALG AV REPRESENTANTER TIL ØST-FINNMARK REGIONRÅD 2019 - 2023 Vis
103/2019 VALG AV UTSENDINGER OG VARAMEDLEMMER TIL ÅRSMØTE NORDKYN KRAFTLAG - 2019 - 2023 Vis (2) Vis
104/2019 VALG AV BARNAS REPRESENTANT I PLANSAKER 2019 - 2023 Vis
105/2019 VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG I OPPVEKSTSEKTOREN 2019 - 2023 Vis
106/2019 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS 2019 - 2023 Vis (1) Vis
107/2019 VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL HAVNERÅDET - NORDKAPPREGIONEN HAVN IKS 2019 - 2023 Vis
108/2019 VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL STIFTELSEN FOLDAL 2019 - 2023 Vis
109/2019 VALG AV REPRESENTANT TIL NORASENTERET IKS 2019 - 2023 Vis
110/2019 VALG MEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET I PPD MIDTFINNMARK 2019 - 2023 Vis
111/2019 VALG AV REPRESENTANTER TIL LEBESBY UNGDOMSRÅD JANUAR 2020 - JANUAR 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
112/2019 HØRINGSUTTALELSE TIL KRAFTSKATTEUTVALGET - NOU 2019:16 Vis (1) Vis
113/2019 SOSIALPOLITISK OPPROP Vis