Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
04.12.2019 kl. 09:00 - 13:50
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.12.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
107/2019 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 4.12.19 Vis
108/2019 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 4.12.19 Vis
109/2019 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 23.9.19 Vis (1) Vis
110/2019 BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 Vis (6) Vis
111/2019 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2020 Vis
112/2019 GEBYRREGULATIV 2020 VANN, AVLØP OG SLAM Vis (2) Vis
113/2019 ENDRING AV FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING / FORVALTNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN Vis (2) Vis
114/2019 BETALINGSSATSER I OPPVEKST OG KULTUR Vis (1) Vis
115/2019 LÅNEOPPTAK - STARTLÅN Vis Vis (2)
116/2019 BUDSJETTREGULERING INVESTERING OG DRIFT Vis (1) Vis Vis (4)
117/2019 FINANSRAPPORT NR. 2/2019 Vis (1) Vis Vis (2)
118/2019 TERTIALRAPPORT NR 2 2019 Vis (1) Vis
119/2019 BØLGEBRYTER - FLYTEKAI I DYFJORD Vis (2) Vis
120/2019 TILSKUDD TIL UTBYGGING AV HØYHASTIGHETS BREDBÅND I LAKSEFJORDEN Vis Vis (1)
121/2019 PROSJEKT MED FORMÅL Å ØKE LOKAL VERDISKAPING AV SMOLT- OG OPPDRETTSNÆRINGEN I LAKSEFJORDEN Vis
122/2019 SØKNAD AVLØSERUTFORDRING Vis (2) Vis
123/2019 FORSKRIFT OM REGLER FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Vis
124/2019 ØST FINNMARK REGIONRÅD - TILPASSING TIL NY KOMMUNELOV Vis (1) Vis
125/2019 PLANSTRATEGI 2020-2023: OPPSTART Vis (2) Vis Vis (2)
126/2019 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER Vis (4) Vis Vis (1)
127/2019 RULLERING AV PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Vis Vis (4)
128/2019 SØKNAD OM LEIE AV OMRÅDET TIL TØRKING AV TORSKEHODER Vis (5) Vis
129/2019 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Vis (1) Vis Vis (2)
130/2019 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR LEBESBY UNGDOMSRÅD Vis (2) Vis
131/2019 VALG AV REPRESENTANTER TIL LEBESBY UNGDOMSRÅD JANUAR 2020 - JANUAR 2020 Vis (1) Vis
132/2019 MØTEPLAN 2020 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vis
134/2019 KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE 2018-2019 Vis (3) Vis
135/2019 HØRING- FORSLAG TIL ENDRINGER I DELTAKERLOVEN OG HAVRESSURSLOVEN- OPPFØLGING AV MELD. ST. (2018-2019) Vis (1) Vis
136/2019 OPPRETTELSE AV UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Vis