I henhold til Lov om Akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad fra Mowi ASA ut til offentlig ettersyn:

Søknaden gjelder tillatelse til etablering av ny lokalitet Brattholmen S i Lebesby kommune for matfiskproduksjon av laks og ørret. I kommunens arealplan er dette lokaliteten Lille Brattholmen VA_4/VA_F3. Mowi ASA (org. nr. 964118191) søker om maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 1660 tonn. Koordinater: Midtpunkt anlegg 70°34.575N 26°54.941Ø, Midtpunkt fôringsflåte 70°34.637N 26°55.174Ø. Kontaktperson Mowi: Maren Solvang Strand, mobil 90679601.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i en måned, hos Lebesby kommune (på bibliotektet i Kjøllefjord og på Lebesby bygdetun) og på www.lebesby.kommune.no. Ved spørsmål kontakt næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller e-post: postmottak@lebesby.kommune.no innen 04.11.2022. Mer informasjon om saksbehandlingen av akvakulturtillatelser er å finne på fylkeskommunens hjemmeside: https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/hav-fiskeri-og-akvakultur/akvakultur/

Troms og Finnmark fylkeskommune har oversendt søknad med vedlegg, og dette kan leses her: 

Brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune med oversendelse av søknad og vedlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Beskrivelse av behov for Brattholmen S

Sjøkart Brattholmen S

Sjøkart forankring Brattholmen S

Koordinater Brattholmen S

Arealplan for lokaliteten Lille Brattholmen VA_4 VA_F3

Dødfiskplukking, ensilasjehåndtering og registrering - prosedyre

Vurdering av behov for konsekvensutredning 

Forundersøkelse Brattholmen S

B-undersøkelse Brattholmen S

C-undersøkelse Brattholmen S

Vannstrømmålinger ved Brattholmen

Helsekontroller sjø og ferskvan - prosedyre

Matrise smittehygienetiltak for båter og lektere

Måling av oksygen i sjøanlegg - prosedyre

Registreringer i Mercatus AquaFarmer og Altinn - prosedyre

Sentrale beredskapsplaner Mowi Nord 

Kart over annen akvakultur

Fiskeriinteresser - kart fra Fiskeridirektoratet

Vaslingsliste region Nord - sjø

Reindrift flytting samling kart

Reindrift gjerder og anlegg kart

Sjøtrafikk farled Brattholmen S

Nasjonale laksefjorder kart

Verneområder kart

Da lokaliteten har krav om reguleringsplan, har kommunen gitt samtykke til parallell behandling. Se brevet fra kommunen her.