Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Miljøkartlegging Laksefjorden: God vannkvalitet og biodiversitet

Miljøkartleggingen i Laksefjorden sommeren 2019 konkluderer med at miljøtilstanden i fjorden er god.

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Sommeren 2019 gjennomførte Åkerblå en miljøkartlegging i Laksefjorden, der formålet var å undersøke miljøtilstanden i Laksefjorden og sidefjordene.

Åkerblå tok bunn- og vannprøver fra 11 stasjoner rundt i Laksefjorden. Kartleggingen inkluderte analyser av bunnsediment og –fauna, kjemiske analyser, samt utvidede analyser av tungmetaller og miljøgifter på tre stasjoner (Kifjorden, Eidsfjorden og Mårøysundet).

Totalt sett viser miljøkartleggingen at Laksefjorden har god vannkvalitet og biodiversitet. Det er ingen åpenbare tegn til forurensning eller organisk belastning på noen av de 11 målestasjonene.

Rapporten drøfter også funn fra tidligere B- og C-prøver foretatt i tilknytning til oppdrettslokaliteter. Fra tidligere er det kjent at Hovdenakken i 2017 ble klassifisert til tilstand 4 (meget dårlig). Lokaliteten ble i ettertid lagt brakk som følge av dette.

Bunndyrsanalysene gir noen indikasjoner på at artssammensetningen kan være påvirket av kongekrabbebeiting. Dette er det imidlertid vanskelig å konkludere rundt ettersom vi ikke har kunnskap om artssammensetningen i Laksefjorden før kongekrabbens inntog.

En mer detaljert drøfting finnes i rapportens kapittel 4.

Dette er første gang det har blitt gjennomført en slik kartlegging i Laksefjorden. Ambisjonen er imidlertid å gjennomføre identiske kartlegginger i fremtiden, slik at vi får bedre kunnskap om utviklingen i vannkvalitet og miljøtilstand i Laksefjorden over tid.

Miljøkartlegging Laksefjorden rapport.pdf

Miljøkartlegging Laksefjorden vedlegg.pdf