Løype 1 - Skjøtningberg (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN
Løypebeskrivelse:
Løypestart ved fv. 894 ved Jernsteinvannet, ved avkjørsel mot Skjøtningberg. Løypestart er knyttet mot løype 3.
Løper langs Finnsåta, med løypearm til idrettshallen.
Følger i grove trekk veitrasé til Skjøtningberg.

 

Løype 2 - Dyfjord (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN
Løypebeskrivelse:
Løypestart ved løype 3 og Snattvikvannan.
Krysser fv. 894, skrår vestover over Mellomste Snattvikvann mot Gartemyran.
Traséen går vest for vindmølleparken, og kommer ned i Dyfjordbotn.

Løype 3 - Kjøllefjord-Smielvdalen (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN
Løypebeskrivelse:
Løypestart i Breivika, følger fv. 894 til veikrysset til Skjøtningberg.
Krysser fylkesveien og følger denne over Kifjordsletta via Finngamvannan. Krysser fylkesvei 8070 og dreier sørover, via Blåfjellvannan, opp Vikaskaret, over Vikavannan og opp Vikadalen til Nordfjellvannan (vann 235).
Fra vann 235 går en avstikker østover, mot kommunegrensa mot Gamvik.
Fortsetter fra vann 235 sørover, over vann 173 og til Ettervikvannan (234), videre mot sørøst til Ørntindvannan (229).
Herfra går det en avstikker østover som krysser fylkesvei 888 og ender ved kommunegrensa.
Løype 3 fortsetter sørover fra Ørntindvannan og løper langs fylkesvei 888 til Hopseidet. Ved Hopseidet krysser løypa fylkesvei 888, og løper videre langs sørsiden av fylkesveien, opp Smielvdalen, før løypa ved vann 206 svinger sørøstover mot kommunegrensa til Gamvik.

Løype 4 - Oksevåg (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN
Løypebeskrivelse:
Fra løype 3 starter løype 4 ved Kifjordvannet, og fortsetter østover mot Avdalen. Løypa følger fylkesvei 894 til parkeringsplass vest for Østerbotnmyra i Oksevåg.

Løype 5 - Nordmannset (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN
Løypebeskrivelse:
Fra løype 3 ved Vikavannan går løypa østover langs høyde sør for Vikavann (77), før den dreier sørover, over Nordmannsetvannan (91 og 72) langs Nordmannsetelvas østside til Nordmannset.

Løype 6 - Sandfjordvannet (Delvis åpen)

Løypestatus:
DELVIS ÅPEN
Del av løype åpen fra Kjølvannet nordover til S-vannet.

Løypebeskrivelse:
Fra fylkesvei 894 ved Sandfjordvannet, sørover via vannene 218, 232, 276, 266 og til løype 3 ved vann 235 (Kjølvannet) i Vikadalen.

Løype 7 - Nikolasdalen (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN

Løypebeskrivelse:
Fra fv. 888 ved parkeringsplass i Nikolasdalen og østover til kommunegrense mot Gamvik. Tilknyttes her løype i Gamvik ned Langfjorddalen til Laggo.

Løype 8 - Bekkarfjord-Nerdalen (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN

Løypebeskrivelse:
Fra Mestaleiren i Bekkarfjord og østover langs sørsiden av Geitvannet, over Storbakken og sørøstover, langs Nerdalen, til Nerdalsvannet/kommunegrensa til Gamvik.

Løype 9 - Lebesby–Bekkarfjord–Øverdalen (Delvis åpen)

Løypestatus:
DELVIS ÅPEN
Del av løypa Lebesby - Martadalen - Steinvannet. Mangler merking fra Martadalen ned til Bekkarfjord.


Løypebeskrivelse:
Fra Øverbygda i Lebesby og opp Storelvdalen, over Geitpallen til Middagstuva. Herfra går en løypearm nordover langs Martadalselva til Bekkarfjord.
Løype 9 fortsetter fra Middagstuva og østover, over Linjevannan og Steinvannet til Øverdalen og kommunegrensa mot Gamvik.

Løype 10 - Storelvdalen–Suolojávri (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN

Løypebeskrivelse:
Fra løype 9 i Elvedalen (Storelvdalen), via Buktavannet, Oldervikdalen over Skogvikvann og til løype 11 på Suolojávri/Holmevann (lokalt kalt Holmsjøen).

Løype 11 - Martadalsvannet–Iskløvervannet (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN


Løypebeskrivelse:
Fra Martadalsvannet sørover til Suolojávri/Holmevann (Holmsjøen).
Her dreier løypa østover nord for Suolojárluoppal, så sørover til Gikšjávri/Sommervannet.

Løype 12 - Ifjord–kommunegrense Tana (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN
 

Løypebeskrivelse:
Fra fylkesvei 98, over veien fra Ifjord Arctic, og østover i samme trasé som gammelt kjørespor, til Iskløvervann hvor løypa knyttes mot løype 11.
Videre sørover, krysser fv. 98 ved Skadjajávrrit, over vann 226 hvor løypa dreier østover, over vann 250, 263 og Eaštorjávri.
Herfra går løypa sørover, og den ender på kommunegrensa til Tana, nordvest for Gurrojávri.

Løype 13 - Eaštorjávri–kommunegrense Gamvik (Stengt)

Løypestatus:
STENGT
Løypebeskrivelse:
Fra Eaštorjávri, i tilknytning til løype 11 og 12. Løypa følger fylkesvei 98 og ender ved kommunegrensa til Gamvik.

Løype 14 - Friarfjord–Gottetjávrrit (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN

Løypebeskrivelse:
Fra Friarfjordvannet, går parallelt med fv. 98 langs sørsiden av veien.
Ved Ádjajávri dreier løypa sørover, over Rássajávri, langs dalføre mot Anderslangvannet, videre til Buksahárčejávri og vestsiden av Loavddajávri.
Videre sørover langs vestsiden av Váđasbákti, krysser Sieidejávri og løper langs vestsiden av Gahpatjávri.
Ved Gabbatkanalen krysses løype 15 (Adamssletta–Stuorra Ilis).
Videre sørover, langs vestsiden av Muorahisjávri og Mohkkejávri.
Fra Mohkkejávri går en løypeavstikker vestover, langs dalføre til Meađđenluoppal og Deardnoluobbalat.
Fra Mohkkejávri fortsetter løype 14 sørover, via Biertnajávrrit, Bierdnajávri, Guovllajávri og til vann 315.
Sør for vann 315 og høyde 331 går en løypeavstikker vestover, til Skandinaviavann (vann 250).
Løypa fortsetter sørøstover fra vann 315/høyde 331 til Beaskajávri, hvor løypa svinger sørvestover, og ender ved Gottetjávrrit på kommunegrensa til Tana.

Løype 15 - Adamssletta–Stuorra Ilis (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN


Løypebeskrivelse:
Fra anleggsveiens start på Adamssletta går løypa parallelt med vegen til Látnjaroggejávri, hvor den dreier sørover til Uhca Sopmir (Lille Måsevann).
Videre over Vuollaluobbalat (199 og 207)–Máhtojávrrit og til Gabbatkanalen, hvor løype 14 krysses.
Krysser brua over Gabbatkanalen og går østover via Dápmotluoppal og Gorsageašjávri.
Videre sørover på østsiden av Muorahisvárri, via Gieggejávrrit og Dollajávri.
Fra Dollajávri dreier løypa nordover, langs Dollaluoppal og Silisluoppal. Herfra går løypa vestover, følger kraftlinja et stykke før løypa dreier nordover via Vuolit Guorgajávri (Nedre Tranevann) og Bajit Guorgajávri (Øvre Tranevann).
Videre østover via vann 342 og 345, og ender ved kommunegrensa til Tana, like nord for Stuorra Ilis/Flyvarden.

Løype 16 - Kunes–Adamssletta (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN

Kunes – anleggsveien/Adamsfjordsletta


Løypebeskrivelse:
Fra Kunes krysser løypa fylkesveien og løper via Skarvvannan, Anders Beritvannet og nordover parallelt med kraftlinjetrasé til anleggsveiens start og start på løype 15 Adamssletta–Stuorra Ilis.

Løype 17 - Kunes–Stor-Øyfjellet (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN

Løypebeskrivelse:
Start vest for boligfelt på Kunes, langs Kunessletta parallelt med fylkesvei 98.
Øst for Storelva dreier løypa nordover og krysser Storelva, hvor løypa dreier vestover og går opp dalføret nord for høyde 216 Elleskáidi.
Videre vestover, over høyde 250, til vann 170 ved Roggejávrrit, følger dalføre til vann 229 og nordover vest for Rohtoskáidi til Rohtojávri.
Løypa går videre nordover til Gárggojávrrit. Herfra går en avstikker vestover til Namahisjávri, hvor løypa tilknyttes løype 17a.
Løype 17 fortsetter fra Gárggojávrrit i nordøstlig retning til Korsnesvannet, videre nordvestover til Lipmejávri. Her tilknyttes løypa nordlig ende av løype 17a.
Fra Lipmejávri går løypa nordover, via Orošjávri, over Veidneselva og til endepunkt sør for Stor-Øyfjellet. Her knyttes løypa til løype 18.

Løype 17a - Namahisjávri–Lipmejávri (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN
Løypebeskrivelse:
Fra Namahisjávri og nordvestover til Ráhkojávri, derfra nordøstover til Lipmejávri. Løypa tilknyttes løype 17 i begge ender.


Denne traséen åpner når del av løype 17 på strekningen Gárggojávrrit til Lipmejávri stenger som følge av reindriftas behov for ro i beiteområdet. Løype 17a vil kun være åpen når deler av 17 må stenge.

Løype 18 - Veidnes–Stor-Øyfjellet (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN
Løypebeskrivelse:
Løypa starter på Veidnes og følger jordbruksveien opp til Fjellaksla. Derfra går løypa opp og langs Stor-Øyfjellet, og ender ved Nedre Kjæsvannet, hvor den møter løype 19. Løypa knyttes til løype 17 ved sørlig ende av Stor-Øyfjellet.

Løype 19 - Lille Porsangerelva–Kjæsvannet (Åpen)

Løypestatus:
ÅPEN
Løypebeskrivelse:
Fra fylkesveien ved Lille Porsangerelva langs vassdraget og bortover Kjæsvannet til kommunegrensa mot Porsanger.