Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Kommuneplanens arealdel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort endelig vedtak vedrørende Sametingets innsigelser til kommuneplanens arealdel. Departementet godkjenner planen, med noen endringer.

Lebesby Davvesiidaskilt

Lebesby kommunestyre vedtok 2. september 2019 ny kommuneplanens arealdel. Fire akvakulturområder ble unntatt rettsvirkning, etter innsigelse fra Sametinget. Innsigelsen er  behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som godkjenner planen som ble vedtatt i kommunestyret, med følgende endringer:

For å sikre at hensyn til sjøsamisk fiske og kulturøvelse følges opp og avklares i reguleringsplanen, gjøres det en tilføyelse i kommuneplanbestemmelsene 5.2.3 e):

For områdene VA F1, VA F2, VA F6 og VA F10 skal bruken av arealene til lokalt fiske og kulturgrunnlaget for sjøsamisk fiske kartlegges og vurderes i reguleringsplanen. Den detaljerte kunnskapen om bruken av arealene, skal gi grunnlag for å avgrense områdene nærmere.

Det stilles plankrav til akvakulturområde VA F6.

Departementet godkjenner altså de fire akvakulturområdene, men skjerper planbestemmelsene som omhandler kartlegging og vurdering av arealbruken knyttet til lokalt fiske og kulturgrunnlaget for sjøsamisk fiske i reguleringsplan. I tillegg har departementet støttet Sametingets krav om reguleringsplan for VA_F6 Torskefjorden-Slåttvika.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. Plan- og bygningslovens § 11-16.

Alle plandokumenter er oppdatert i samsvar med departementets avgjørelse. 

Planbeskrivelse

Vedlegg 1 Medvirkning høring og offentlig ettersyn

Vedlegg 2 ROS-analyse

Vedlegg 3 Konsekvensutredning

Planbestemmelser

Plankart

Plankart - utsnitt

Departementets vedtaksbrev