Tilskuddsmidler som følge av Covid-19 tiltak

Lebesby kommune har fått tildelt til sammen kr. 500.000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Midlene er kommet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet med tilskuddet er å sette kommunene bedre stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som:

 • kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
 • støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
 • andre virksomheter som av ulike grunner faller helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger. 
 • Bedrifter som ikke har mottatt betydelig støtte gjennom andre kompensasjonsordninger oppfordres særlig til å søke på denne ordningen

Kommunene har frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Støtten gis i tråd med regelverk for offentlig støtte, og gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

Søknadsfrist: 10. mai 2021. 

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no

Kriterier

 1. Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Lebesby kommune. 
 2. En forutsetning er at bedriften har hatt et inntektstap på minimum 20 %.
 3. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert. 
 4. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, som manglende skatt eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.  

Kostnader som kan kompenseres:

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak 
 • Tap som følge av destruering av varebeholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans

Vi ber om følgende dokumentasjon

 1. Beskriv likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona. 
 2. Tap av omsetning i perioden 01.01.-30.04.2021, sammenlignet med 2019 og 2020, skal være fra revisor eller regnskapsfører.
 3. Legg ved oversikt over kostnader ifølge punktliste over.
 4. Redegjør for kontanttilskudd fra staten i perioden 01.01.-30.04.2021
 5. Legg ved dokumentasjon for permitterte og hvem som mottar dagpenger. 
 6. Legg ved skatteattest. 
 7. Nyetablerte firma kan legge ved for eks. budsjett for perioden kontra faktisk omsetning.

Informasjonen vil bli skjønnsmessig vurdert.

​Spørsmål kan rettes til næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904 eller til toril.svendsen@lebesby.kommune.no   

Alle søknader behandles samlet umiddelbart etter søknadsfristens utløp.   

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.