Lebesby kommune vedtok 18.06.2019 Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Lebesby kommune, Finnmark. Kommunestyret vedtok 18.12.2019 Gebyrregulativ for kommunale avgifter i samsvar med nye forskrifter, gjeldende fra og med 01.07.2020. Lebesby kommunestyre endret gebyrregulativet 16.06.2020, med utsatt virkning til 01.10.2020. Frem til 01.10.2020 gjelder gebyrregulativ for 2019.

 

Generelt:

Det innføres en ny måte å beregne kommunal vann- og avløpsavgift på.

Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr for hver enhet i henhold til gebyrregulativ.

Næringseiendommer og offentlige eiendommer betaler forbruksgebyr etter faktisk forbruk målt med vannmåler.

Øvrige abonnenter kan velge å betale forbruksgebyret etter målt eller stipulert forbruk.

Alle eiendommer som har vannmåler må betale administrasjonsgebyr for vannmåler.

 

Vannavgift:

De som må eller velger målt forbruk må installere vannmåler etter kommunens krav til type vannmåler, og betaler for faktisk vannforbruk, i tillegg til et administrasjonsgebyr for vannmåler.

De som velger stipulert forbruk får sitt forbruk etter beregnet areal (BA), beregnet ut i fra bruksarealet (BRA) i bygning, multiplisert med etasjefaktorer jfr. gebyrregulativ. BA multiplisert med omregningsfaktor jfr. gebyrregulativ er å betrakte som stipulert forbruk i m³.

 

Avløpsavgift:

Avløpsmengde UT er lik vannmengde INN, uansett målt eller stipulert forbruk.

 

Forventet forbruk:

Det er vanlig å anslå et forbruk på ca 60 m³ pr. person pr. år i en husstand der forbruket blir målt. Ved veldig bevisst sparing kan forbruket være lavere. Det er grunn til å tro at en som ikke er nødt til å tenke på forbruksmengden vil ha et forbruk på oppmot 75 m³. Det finnes imidlertid flere teorier og sparetips om dette, så det kan være lurt å søke etter informasjon på internett m.m.

 

Eksempel på stipulert forbruk

a. Eksempel på stipulert forbruk.png

 

Eksempel på målt forbruk

b. Eksempel på målt forbruk.png

 

Lønner det seg å installere vannmåler:

For store enheter, og mellomstore enheter med få personer i husstanden vil det sannsynligvis lønne seg å installere vannmåler. Det er vanskelig å forutse eksakt hvor grenseskillet er, dels fordi det avhenger av faktisk forbruk, og dels fordi gebyrene i gebyrregulativet kan endre seg fra år til år.

De som velger målt forbruk bør være ekstra nøye med vedlikehold av utstyr og inventar som er tilkoblet kommunal vannledning. En kran som drypper, eller et WC som står og renner, kan bli dyrt i lengden. Hvis det er behov for frosttapping for å hindre at vannledning fryser, vil målt forbruk trolig ikke være gunstig.

Kommunen er ikke ansvarlig for merkostnader abonnenter får ved valg av ugunstig løsning.

 

Gebyrets størrelse:

Alle kostnader for investeringer og drift av vann- og avløpsanlegg skal betales av abonnentene etter selvkostprinsippet, der kommunestyret har bestemt at det skal beregnes 100% selvkost for vann- og avløpskostnader.

Abonnementsgebyret beregnes ut ifra investeringskostnader for kommunalt vann- og avløpsanlegg fordelt på antall abonnement.

Forbruksgebyret beregnes ut ifra driftskostnader for kommunalt vann- og avløpsanlegg fordelt på total mengde forbrukt vann, unntatt administrasjonskostnader for vannmålere.

Administrasjonsgebyr for vannmåler beregnes ut ifra faktiske kostnader for administrasjon av vannmålere.

 

Kostnadskalkulator ut i fra 2020 gebyrsatser – stipulert forbruk i forhold til antatt målt forbruk:

c. Eksempel kostnadskalkulator.png

 

Last ned kostnasdkalkulator i excel-format - vedlegg 3.

Ta kontakt med Teknisk etat for informasjon om beregnet areal (BA) for din bolig. Eller du kan beregne det selv ut i fra Grad av utnytting (vedlegg 6) og etasjefaktorer i gebyrregulativet. Bruksareal for etasjer uten skråtak er alt areal innenfor yttervegger (med enkelte unntak, som sjelden gjelder for boliger). For etasjer med skråtak gjelder spesielle måleregler, og regler for når etasjen skal regnes for hovedetasje eller loft.

 

Bestilling av vannmåler:

Dersom du ønsker å installere vannmåler, bestiller du installasjon hos en autorisert rørlegger i henhold til kommunens kravspesifikasjon – vedlegg 4. Rørlegger får utlevert vannmåler ved henvendelse til Teknisk etat i Lebesby kommune.

 

Melding til kommunen:

Etter installasjon skal Melding om montering av vannmåler fylles ut av ansvarlig utførende og sendes til Teknisk etat for godkjenning.

De som ikke vil ha montert vannmåler, og dermed velger stipulert forbruk behøver ikke å foreta seg noe.

 

Vedlegg:

1. Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Lebesby kommune, Finnmark

2. Kommunale avgifter 2020 fom 01.10.2020.pdf

3. Kostnadskalkulator Vann- og avløpsgebyr.xlsx

4. Kravspesifikasjon vannmåler.pdf

5. Melding om montering av vannmåler.pdf

6. Grad av utnytting

 

Kontakt kommunen hvis du har spørsmål:

Birger Wallenius, tlf. 97 99 09 10, birger.wallenius@lebesby.kommune.no