sfo

 


Skolefritidsordningen ved Kjøllefjord skole deler lokaler med 1.klasse. Lokaler er et tilbygg til den øvrige skolen, og  ble tatt i bruk høsten 1997 når seksåringene begynte på skolen. SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1.- 4. klasse og for funksjonshemmede barn til og med 12 år.

SFO er administrativt underlagt rådmannen. Rektor har den overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for ordningen. For den praktiske gjennomføringen av virksomheten er det tilsatt en daglig leder og en assistent. Bemanningen skal være en voksen pr. tolv barn til stede.

Skolefritidsordningen ved skolen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret og etter de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd. Komite for oppvekst og omsorg er ansvarlig styringsorgan.
SFO har et foreldreråd (alle foreldre/foresatte) og et foreldreutvalg ( tre representanter) som skal sikre samarbeidet med barnas hjem.

Det tilbys helårsplasser og halvårsplasser. Det finnes også muligheter til måneds- uke og dagplasser ved kortere behov. Det kommer an på om det er plasser ledige, vi har ca. 34 plasser til disposisjon. Dette må da avtales med personalet som har den daglige oversikten. SFO følger skoleruta og har planleggingsdager sammen med Kjøllefjord skole.


Åpningstider fra mandag til fredag kl.12.15- 16.15. Det serveres brødmat, frukt og melk hver dag. Kostpenger kommer i tilegg til gjeldende satser. 

Betalingssatser vedtatt mars 2015


Vi som arbeider ved skolefritidsordningen ved Kjøllefjord skole har lang erfaring med å arbeide med barn. Vi legger vekt på trygghet og omsorg og er opptatt av barns behov for lek og fritid. Vi forvalter barnas fritid og skal gi dem et tilbud som passer deres behov.

Kjøllefjord ligger langt mot nord ved Finnmarkskysten. I kommunen finnes det både fiskerinæring og jordbruksnæring og vi samarbeider med disse fordi det er miljøene barna vokser opp i og som skal knytte dem til egen identitet og kultur.

Vi har mange årstider og forholde oss til og vinteren er vel den som kan være en styrkeprøve å komme igjennom. Derfor mener vi det er ekstra viktig å skape positive relasjoner til vær og vind, med uteaktiviteter og turer. Det skal gi grunnlag for sterke, gode røtter til lokalmiljøet rundt oss.

Vi har anledning å reise på små turer til andre skoler og skolefritidsordninger i kommunen for å bli kjent. Vi som arbeider i Sfo har også hatt utbytte av samarbeid med andre skolefritidsordninger i Finnmark, gjennom konferanser og kurser. Vi har en årsplan som vi reviderer hver høst.

Hovedtemaer er
- Nærmiljø (turer og besøk rundt om i komunen)
- Fysisk fostring
- Musikk ( Kulturskolen)
- Data
- Mat
- Forming
- Miljø ( hvordan tar vi vare på miljøet rundt oss?)
- Høytider under året

 

 

sfo inventar

 

 

 

Rektor                   Kenneth Nygård
Sfo-leder         

Besøksadresse
Kjøllefjord skole
Elveveien 1
9790 Kjøllefjord

Telefon rektor 78 49 95 31
Telefon sfo      78 49 95 61