Dette er en påminnelse om at det er én måned igjen til frist for å sende inn spillemiddelsøknad, nemlig 1. oktober.

Spillermidler utlyses hvert år til idrettsanlegg.

Søknad om spillemidler sendes inn via kulturdepartementets nettside www.anleggsregisteret.no.
Nettsiden inneholder informasjon om tilskuddsordningen, søknadsskjema, hjelp til utfylling av skjemaet, anleggsregisteret, m.m.

Søknadskjema finner du her: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

Søkere plikter å gjøre seg kjent med vilkårene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - oppdateres årlig.

Ta kontakt med kulturavdelingen hvis man tenker å søke - dette for å opprette dialog og ha veiledning gjennom prosessen. 

Dersom man skal søke spillemidler til et anlegg er det krav om at anlegget skal rulleres inn i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Ta kontakt med kulturavdelingen dersom man lurer på om anlegget ligger i planen, eller hvis anlegget ikke ligger i planen og man ønsker at det skal rulleres inn. Det gjøres rulleringer av planen hvert år. 
Kravet gjelder ikke nærmiljøanlegg, men kommunen synes det er fint å få det med i planen likevel (nytt fra 2022).

Hva gis det støtte til?

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg).

Hvem kan søke?

Kommuner, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjoner og velforeninger. Andre søkere kan også godtas etter godkjenning av lagets vedtekter.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for å sende til kommunen er 1.oktober.

Kommunene skal saksbehandle søknadene, og overføre søknadene til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år.