Formål

Drive forebyggende arbeid for barn og unge – med tidlig intervensjon. Det innebærer å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats.

Hvem er FBU-teamet

FBU-teamet består av barnevernstjenesten, PP-tjenesten, helsesykepleiertjenesten og kommunepsykolog. 
Alle parter har tverrfaglig samarbeid som omhandler helsefremmende og forebyggende arbeid, oppfølging og tiltak blant barn og unge nedfelt i retningslinjer for den enkelte tjeneste.

Skal gi veiledning og rådgivning i spørsmål som berører:

 • Spesialpedagogikk
 • Psykisk og fysisk helse
 • Forhold mellom foreldre og barn, adferd og omsorg

Henvendelse

Hvem som helst kan henvende seg via den enkelte instans som deltar i teamet, men først og fremst skole, barnehage, ungdomsledere, foreldre, barn og ungdom selv, som har spørsmål eller bekymring de ønsker råd og veiledning på. Det kan gjelde mobbing, omsorgssvikt, vold, overgrep, skulk/skolevegring, spill- og databruk, eller andre forhold man er bekymret for.

Taushetsplikt

Alle i teamet har taushetsplikt i samsvar med lovgivningen innenfor sitt arbeidsfelt. 

 • Teamet kan drøfte saker på generelt grunnlag, uten samtykke.
 • Berørte parter som vil drøfte et barn/ungdom i teamet, må innhente samtykke fra foreldre/foresatte og ungdommen selv på forhånd.
 • Foreldre/foresatte er hovedpart i alt arbeid som angår deres barn og bør ta del i og være orientert om det tverrfaglige samarbeidet som foregår om eget barn. Skriftlig samtykke fra dem til slikt arbeid må innhentes før det kan behandles i teamet. 

Arbeidsområder

 • Kan bistå skoleledelse, lærere, elever og foreldre i arbeid med barnehage- og skolemiljø.
 • Gi råd og foreslå tiltak i saker som berører barn og unge i lokalsamfunnet for øvrig.
 • Gi uttalelse om virksomhet eller planer som kan være av betydning for den totale helsen for enkelte barn/ungdom for eksempel nybygg eller ombygging av barnehage el. skole, innkjøp av inventar og teknisk utstyr.
 • Diskutere relevante opplysinger og vurdere for videre henvisning ved behov.

Samarbeidsmøter med:

 • Skole og barnehage i Kjøllefjord hver 6. uke via teams eller tilstedeværelse ved skolen.
 • Lebesby oppvekstsenter hver 6. uke via teams eller tilstedeværelse ved oppvekstsenteret.
 • Politi 2g/året
 • Kultur/ungdomsklubb hver 6. uke.
 • Kommunal psykiatri 4g/året
 • BUP (Barne - og Ungd. Psykiatrisk) ca.1g/mnd Her drøfter man saker med hver instans som omhandler generelle forebyggende og miljøfremmende tiltak i barnehage og skole, samt lokalsamfunnet for øvrig.
 • Andre innkalles etter behov, for eksempel foreldre, kontaktlærer, lege m.fl.