Vilkår
Brukere som på grunn av sykdom, ulik funksjonshemming eller andre årsaker er helt avhengig av bistand hjemme. Bruker må være i stand til å styre eget liv og kunne lede sin(e) assistent(er). I enkelte tilfeller kan bruker benytte hjelpeverge til å bistå seg i arbeidslederrollen. Henviser til helse- og omsorgstjenesteloven §3-8 jf. §3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

Tjenesten utmåles som for praktisk bistand. Det settes opp en individuell avtale mellom bruker, assistent og kommune. Avtalen skal inneholde anvisninger om arbeidstid, arbeidsoppgaver og veiledning for bruker. Kommunen er arbeidsgiver, mens bruker er arbeidsleder for assistenten.

Krav til dokumentasjon

  • Søker må fylle vilkårene i helse- og omsorgstjenester §3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, samt pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a annet ledd.
  • Det må foreligge egensøknad.
  • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.
  • Søker må være hjemmeboende.
  • Søker må ha en akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming som medfører behov for hjelp i eget hjem.
  • Det må ved behov foreligge nødvendige legeopplysninger.
  • Tiltaket må oppfattes som en bedre måte å få tjeneste på for både bruker og pårørende.
  • Bruker må fylle kravet om å kunne mestre funksjon som arbeidsleder.
Behandlingstid
3 - 4 uker fra søknad er mottatt.

Kvalitetsmål
Veiledning og hjelp til brukere med behov for praktisk bistand og opplæring i hjemmet for å ivareta grunnleggende behov, og gi nødvendig hjelp for å være hjemme så lenge som mulig. Bidra til at brukers medbestemmelsesrett ivaretas og gi bruker større valgfrihet enn ved tradisjonell hjemmehjelp.

Klageadgang
Det er 4 ukers klagefrist. En klage skal være skriftlig, jf pbrl. §7-3. 

En eventuell klage fremsettes Pleie- og omsorgstjenesten i Lebesby kommune, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det ikke gis medhold i klagen vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Finnmark for endelig vurdering og avgjørelse.  

 

Kontakt informasjon

Pleie- og omsorgstjenester
V/hjemmebasert omsorg
9790 Kjøllefjord

Telefon 97 99 08 76

 

Hjemmel            

Lov om pasient- og brukerrettigheter. Link til Lovdata            

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Link til Lovdata  

Søknadsskjema som skal benyttes her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt informasjon

Pleie- og omsorgstjenester
V/hjemmebasert omsorg
9790 Kjøllefjord

Telefon 78 49 95 39