Som tidligere år har kommunen satt av kr. 100.000 til ordningen «Ung Jobb». For at flest mulig skal kunne søke, har vi valgt å ikke øke beløpet på kr. 3.000 pr. månedsverk. Retningslinjene er derfor som før:

 • Formålet med ordningen er å sysselsette ungdom i sommerferien.
 • Ordningen gjelder primært ungdom folkeregistrert i Lebesby kommune.
 • Det kan ytes tilskudd til sysselsetting av ungdom i alderen 15-25 år (født i 1997-2007)
 • Perioden det kan søkes tilskudd for er juni, juli og august.
 • Tilskudd ytes ikke for personer som allerede er fast ansatt i bedriften/avdelingen. 
 • Hver bedrift/avdeling kan få tilskudd til maksimalt 3 månedsverk.
 • Maksimalt tilskudd pr. månedsverk er kr. 3.000,-.
 • Det forutsettes at bedriften/avdelingen dekker minst 50 % av lønnskostnadene.
 • Bedriften har selv ansvar for tilsetting og utbetaling av lønn til den / de som tilsettes.  Bedriften/avdelingen har arbeidsgiveransvaret.
 • Tilskudd utbetales på grunnlag av innsendt krav med dokumentasjon på lønnsutbetalinger til ungdom i målgruppen.
 • Krav om utbetaling av tilskudd må sendes kommunen innen 30. september.

Søknadsskjema kan lastes ned her, og må leveres/sendes til kommunen innen 30. mai 2022. 
Sendes til postmottak@lebesby.kommune.no eller til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord. 
Har du spørsmål, ta kontakt med næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904, eller på mail toril.svendsen@lebesby.kommune.no