Vedtaket i kommunestyret lyder som følger:

  1. Lebesby kommunestyre vedtar områderegulering for Dyfjord, PlanID 201901, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
  2. Følgende reguleringsplaner oppheves ved vedtak av områdereguleringen:
  • Dyfjord (Dyfjordbotn) 2022-08, vedtatt 19.03.1976
  • Tilleggsregulering Dyfjordbotn 2022-20, vedtatt 29.03.1982
  • Dyfjord (naustområde) 2022-24, vedtatt 20.06.1983

Lebesby kommune varsler med dette om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Plan- og saksdokumenter

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedlegg 1 Merknader ved høring og offentlig ettersyn

Vedlegg 2 ROS-analyse

Vedlegg 3 Vurdering av KU-krav

Vedlegg 4 Skredfarevurdering Dyfjord

Vedlegg 5 Flomfarevurdering Dyfjord

Vedlegg 6a Geoteknisk grunnundersøkelse Dyfjord

Vedlegg 6b Vurdering av områdestabilitet Dyfjord

Saksfremlegg til kommunestyret om vedtak

Saksprotokoll

Orientering om klagerett

Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan påklages. Klagen må sendes Lebesby kommune, skal være undertegnet, og skal inneholde følgende:

  • Vedtaket det klages over
  • Begrunnelse for klagen
  • Endring(er) som ønskes
  • Andre opplysninger som kan ha betydning

Nærmere informasjon om klageretten finner du her

Frist for å klage er mandag 1. august 2022. Klager sendes postmottak@lebesby.kommune.no, og må merkes "Klage områderegulering Dyfjord 19/1073".