Hva er en kommunal bolig

  • Boliger eid av Lebesby kommune
  • Består av ulike boliger, som ordinære utleieboliger og omsorgsboliger

​Utlysning av ledig bolig

Når kommunen har ledige leiligheter vil det bli lyst ut på kommunens hjemmeside og  facebookside, samt oppslag på tavle ved rådhuset/bibliotek og ved bibliotekfilialene.
Her vil det framgå hvilken type bolig som er ledig, herunder størrelse, antall soverom og leiepris.

Søknadsfrist

Det er fast søknadsfrist den 15. i den måneden utlysningen er lagt ut. 
Søknader må være innlevert kommunen innen denne dato.

Behandling av søknader

Innkomne søknader behandles av en husutleienemnd i slutten av hver måned. 
Kommunen oppretter ingen venteliste på søknader: De som søker og får avslag på søknad må søke på nytt neste gang det lyses ut ledig bolig.

Hvem kan få tildelt utleiebolig?

Utleieboliger kan tildeles husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted.
Når du søker om et kommunalt boligtilbud må du som hovedregel være hjemmehørende i Lebesby kommune, dvs. at du må være registrert i Folkeregisteret i Lebesby.
Ordningen med kommunale boliger er behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted.
Ved tildeling legges det vekt på husstandens samlede situasjon, herunder husstandens størrelse og antall barn under 18 år, den økonomiske situasjonen, nåværende boforhold og øvrige relevante opplysninger som kan ha betydning. 
Tildeling av boliger avhenger av hvor mange boliger som er ledig på tidspunktet søknaden behandles.
Kommunen har et særskilt ansvar ovenfor sine ansatte.

​Slik søker du om tildeling av utleiebolig

Søknadsskjema for kommunal bolig får du ved å henvende deg på rådhuset. Eller link øverst. Du må dokumentere alle opplysninger som du oppgir i søknaden. Om mulig må du også dokumentere hva du har gjort for å skaffe deg bolig på egen hånd.

Formålet med kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet, og er som hovedregel et midlertidig botilbud.

Forutsetninger for å få tildelt utleiebolig

Prioritering av søknadene skjer ut fra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av opplysningene i søknadene og eventuelle vedlegg og / eller uttalelser fra det øvrige hjelpeapparatet. Dersom det viser seg at du har behov for oppfølging i boligen, vil de som har anbefalt søknaden bli bedt om å medvirke til at oppfølgingen kan skje på best mulig måte både for deg og kommunen. Det vil bli foretatt restansekontroll av økonomiavdelingen knyttet mot søkers tidligere husleie før tildeling.

Depositum

Lebesby kommunestyre har vedtatt at det skal betales depositum i kommunale boliger. Depositumsbeløpet er for tiden 2 x husleie pr. mnd.  Dersom du får tildelt en kommunal bolig og du ikke har mulighet til å betale depositumet kan du søke NAV om kommunal garanti for depositumsbeløpet.

Botid i utleieboliger

Botiden i kommunale utleieboliger er maksimum tre år. Når botidens utløp nærmer seg, vil du i god tid få en skriftlig påminnelse om dette. Du har også muligheter til å søke om å få botida forlenget. Dersom du søker om forlenget botid må alle opplysninger som ønskes lagt til grunn, dokumenteres på vanlig måte.

Bytte av bolig

Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig skal fremsettes skriftlig på det vanlige søknadsskjemaet. Nødvendig dokumentasjon og begrunnelsen legges ved søknaden. Du kan også få det ved å henvende deg på rådhuset.

Klageadgang

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått kan du klage. Klagen skal være skriftlig. Klage skal sendes til Husutleienemnda (se adresse nedenfor).  I klagen må du vise til hvilket vedtak du klager på. Du må også redegjøre for hvilke endringer du ønsker skal gjøres i et eventuelt nytt vedtak. Dersom du mener at vedtaket er fattet på grunnlag av uriktige opplysninger må du legge ved dokumentasjon på dette. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket, jfr § 29 i Forvaltningsloven.

Søknad med nødvendige vedlegg skal sendes: Husutleienemnd - Lebesby kommune, postboks 38, 9790 KJØLLEFJORD