Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-8 varsles det om at Grieg Seafood Finnmark AS har igangsatt planarbeid med detaljregulering for BN_F4 Seivikneset industriområde.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende settefiskanlegg på Seivikneset i Landersfjord.

Varslet planområde er vist på kartutsnittet under med svart stiplet linje.

Seivikneset.png

Plantiltaket vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredninger.

Planen utarbeides av Rambøll Norge AS sitt Alta-kontor.
De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til:


Rambøll Norge AS
Postboks 1077
9503 Alta

evt. via e-post til
alta@ramboll.no.

Innen 11.6.2021Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Ulla Sennesvik, på e-post: ulla.sennesvik@ramboll.no

Berørte parter blir varslet særskilt ved brev.

Varslingsdokumentene er også tilgjengelig på Rambølls hjemmeside; www.ramboll.no/presse/kunngjøringer.