Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Søknad om dispensasjon

Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan, lov eller forskrift, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene.

I plan- og bygningsloven § 19-2 heter det:

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Det understrekes at det er tiltakshaver/ansvarlig søker som skal begrunne/fremlegge grunnlaget for å gi dispensasjon.

Søknad om dispensasjon
Dersom tiltaket du ønsker å gjennomføre er betinget av dispensasjon, må det søkes særskilt om dette. Du kan velge om du vil søke dispensasjon isolert sett, for senere å omsøke selve tiltaket – eller å søke dispensasjon samtidig som du omsøker selve tiltaket.

Søknad om dispensasjon skal inneholde:

 • Hvem som er tiltakshaver og søker dersom dette ikke fremgår av byggesaken
 • Hvilken eiendom søknaden omfatter
 • Hva tiltaket omfatter
 • Hvilken bestemmelse det søkes dispensasjon fra
 • Dokumentasjon på at søknaden er nabovarslet (Gjenpart av nabovarsel, blankett nr. 5155 og 5156)
 • Redegjørelse for innkomne naboprotester til søknaden og søkers merknader til disse
 • om regionale, statlige eller andre myndigheter er varslet om søknaden og eventuelle uttalelser fra disse
 • Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000, som ikke er eldre enn 1 år
 • Evt. tegninger i målestokk 1:100 og om nødvendig terrengprofil

Skjema for søknad om dispensasjon kan benyttes som søknadsskjema. Situasjonsplan kan hentes ned fra kommunens kartløsning eller kontakt oss for å få det oversendt.

Søknaden må være begrunnet slik at det framgår hvordan vilkårene for dispensasjon er oppfylt.  Begge vilkårene i Pbl § 19-2, 2. ledd må være oppfylt for å kunne få dispensasjon.  Når det vurderes om vilkårene er oppfylt legges det spesiell vekt på:

 • Helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet når det skal søkes om dispensasjon fra lov eller forskrift
 • Statlige og regionale rammer og mål når det søkes om dispensasjon fra en plan
 • Negativ uttalelse fra statlig eller regional myndighet ved søknad om dispensasjon fra planer, lovens krav om det skal utarbeides plan eller forbudet mot tiltak i vernesonen langs sjø og vassdrag.

Hvordan begrunne en dispensasjonssøknad?

Det første du må gjøre er å vurdere om hensynet/hensynene bak bestemmelsen settes vesentlig tilsidesatt:

 • Skriv hva hensynene bak bestemmelsen er.  Dette finner du ved å lese forarbeidene til bestemmelsen eller juridisk litteratur.  For bestemmelsene til kommuneplanens arealdel vil forarbeidene finnes i Planbeskrivelsen. 
 • Redegjør for hvorfor du mener at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet.
 • Kommenter spesielt hvis tiltaket har betydning for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, eller noen av de andre hensynene som er omtalt i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse (Pbl § 1-1).
 • Redegjør også spesielt når statlige eller regionale myndigheter har uttalt seg negativt til tiltaket.

Det neste du må gjøre er å redegjøre for at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene:

 • Redegjør for ulempene tiltaket medfører.  Det kan f.eks. være ulemper for allmennheten, naboer, for det hensynet bestemmelsen er ment å ivareta.
 • Redegjør for hva som er fordelen med dispensasjonen.
 • Vurder fordeler og ulemper opp mot hverandre og redegjør for hvordan fordelene klart overstiger ulempene. På denne måten veier man interessene i konflikt opp mot hverandre.

Dersom hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, vil vi ikke kunne gi dispensasjon.  Dette gjelder selv om fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene.

Dispensasjoner skal nabovarsles, jfr. Pbl §§ 19-1 og 21-3. Nabovarslingsskjema finner du her.

Dersom dispensasjonen berører saksområder til fylkeskommune eller andre statlige myndigheter (sektormyndigheter) skal saken sendes på høring, jfr. Pbl §§ 19-1 og 21-5. Saksbehandler vil normalt ta seg av dette, men tiltakshaver/ansvarlig søker kan gjøre dette selv før søknaden om dispensasjon sendes inn til kommunen, jfr. § 6-2 i byggesaksforskriften (SAK10).

Midlertidig eller permanent dispensasjon
Dersom dispensasjonen er midlertidig og kun gitt for en avgrenset periode må tiltaket fjernes, bruken opphøre osv, når tidsperioden utløper.  Blir tiltaket stående eller bruken fortsetter etter dette tidspunktet, ansees det som en ulovlighet.  At tiltaket kun er avhengig av dispensasjon i en begrenset periode, kan være et moment i vurderingen av om det skal gis dispensasjon.  Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig som begrunnelse alene.  Det må som ellers redegjøres for at vilkårene for dispensasjon er oppfylt.  Det kan settes vilkår for dispensasjon og det vil da framgå i vedtaket.  Vilkårene settes ofte for å bøte på de hensynene bestemmelsene du får dispensasjon fra, skulle sikre.

Forhåndskonferanse
For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.

Saksbehandlingstid
Plan– og bygningsloven har ikke lovfestet saksbehandlingstid for søknader som er betinget av dispensasjon. Dersom det ventes at det vil ta uforholdsmessig lang til før søknaden vil bli ferdigbehandlet, vil du motta en "Foreløpig melding i forvaltningssak", jfr.  Ffforvaltningsloven § 11a , hvor antatt saksbehandlingstid vil bli angitt. Søknaden vil imidlertid bli behandlet så fort det lar seg gjøre.

Gebyr for tjenesten
Se gjeldende gebyrregulativ
her.