Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Riving av bygninger

Riving av bygning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Søknadspliktige rivetiltak
Alle andre tiltak som skal rives er søknadspliktige og husk av det ved riving av bygninger med bruksareal (BRA) over 100 m2 skal utarbeides en avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse, jfr.  Pbl § 29-8  og Byggeteknisk forskrift (TEK) §§ 9-6, 9-7, 9-8 og 9-9. Avfallsplan og evt. Miljøsaneringsbeskrivelse skal foreligge i tiltaket ved eventuelt tilsyn, jfr. SAK § 5-5 boks. h).

Tiltak som er søknadspliktige iht. Pbl § 20-4 kan du rive selv.  Det gjelder frittliggende garasje og uthus i en etasje mindre enn 50 m2 grunnflate og mindre bygninger knyttet til jordbruk, skogbruk eller reindrift.

For andre rivetiltak kreves det at du knytter til deg ansvarlige foretak på samme måte som for bygging.

Dersom en bygning skal rives for å gi plass til en ny bygning, søkes det om riving samtidig som det søkes om oppføring av nytt bygg.

Avfallsplan

For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og – mengder, jfr. TEK § 9-6:

a)

oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m² BRA

b)

vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m² BRA

c)

riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m² BRA

d)

oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett.

Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse

Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-2.

For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse.

Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om

a)

hvem kartleggingen er utført av

b)

dato for kartleggingen

c)

byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent

d)

resultat av representative materialprøver og analyser

e)

forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type

f)

plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil

g)

hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert

h)

hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet

i)

hvor det farlige avfallet er planlagt levert

j)

alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.

Avfallssortering
Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak i § 9-6 første ledd skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.

Ferdigattest
Det skal utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfall, fordelt på ulike avfallstyper og -mengder, jfr. TEK § 9-9. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres. Sluttrapport med dokumentasjon skal vedlegges søknad om ferdigattest, jfr. SAK § 8-1.

Riving unntatt søknadsplikt
Byggesaksforskriften (SAK)  § 4-1  lister opp tiltak som er unntatt fra søknadsplikt når det gjelder riving. Dette innebærer riving av mindre frittliggende bygning som ikke er benyttet til beboelse og hvor hverken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 15 m2 er unntatt søknadsplikt. Det samme er tilfellet ved riving av ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde. Det er imidlertid en forutsetning av riving av ikke er i strid med øvrige bestemmelser i Pbl.

Forhåndskonferanse
For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.


Dispensasjon
Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens
kapittel 19 regulerer dette forholdet. Mer informasjon kan ses under " Søknad om dispensasjon".
 

Søknad skal inneholde:

  • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
  • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500
  • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget
  • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse o.a, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak. Situasjonsplan kan du hente ned fra kommunens kartløsning eller kontakte oss for å få det oversendt.

Saksbehandlingstid 
Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven  
§ 21-7 . Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.  Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter § 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jfr. Pbl § 19-1.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl
§ 21-7 annet ledd):

  • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner
  • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere
  • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår er oppfylt, skal også behandles av kommunen innen 3 uker, men tillatelse regnes i slike tilfelle ikke for gitt selv om kommunen ikke har truffet vedtak innen fristen.

Gebyr for tjenesten
Se gjeldende gebyrregulativ
her.