Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Byggesak Artikkel

Ny byggeteknisk forskrift (TEK17) har trådt i kraft 1. juli 2017

Ny byggeteknisk forskrift, TEK17, trer i kraft 1. juli. Gjennom å fjerne, lempe på og forenkle krav skal forskriften bli enklere å bruke og bidra til å redusere byggekostnadene, primært for boliger.

For å sikre en smidig overgang mellom TEK10 og TEK17 vil det være en overgangsperiode fram til 31. desember 2018. Overgangsordningen gir utbyggere valgmuligheten mellom å prosjektere enten etter nytt eller gammelt regelverk. Hele byggeteknisk forskrift må ses på som en helhet, derfor er det ikke åpnet for en sammenblanding av de to forskriftene. Merk at prosjekterende må angi i søknaden om det prosjekteres etter TEK10 eller TEK17.

Byggeteknisk forskrift angir minimumskravene til byggverk. I TEK17 er forskriftskravene gjort tydligere og det er lempet på flere krav. Lempingene gir økt fleksibilitet og gir større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør.

Alt om den nye TEK17 kan leses på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet, her.

Fjerning av enkelte krav gir større muligheter for individuelle tilpasninser. Blandt annet er kravet til innvendig bod fjernet. Dermed kan arealet i en bolig disponeres på alternative måter. Begrepet snuareal er innført for boliger. Dette åpner for et alternativ til den tradisjonelle snusirkelen for personer i rullestol.

Flere utbyggere velger å bygge med høyere kvalitet enn minimumskravene i byggeteknisk forskrift. Dette gir mer attraktive boliger og bygg. Det er opp til utbyggerne å lage løsninger ut over minimumskravene.

Her er de mest sentrale endringer i TEK17:

Ikke lengre krav om innvendig bod i bolig
Boliger som prosjekteres etter TEK17 trenger ikke lengre bygges med innvendig bod. Boligene må fortsatt ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogn og lignende. For boenheter som er under 50 kvadratmeter er det tilstrekkelig at en slik bod er på minst 2,5 kvadratmeter.

Valgfritt snuareal
TEK17 innfører snurektangel som et alternativ til snusirkel i boliger som har krav om tilgjengelighet. Snurektangelet skal minst ha målene 1,3 meter x 1,8 meter. Dette er et snuarealsom kan brukes på lik linje med snusirkelen på minst 1,5 meter. De to snuarealene er likeverdige og kan benyttes ut fra hva som er mest hensiktsmessig.

Lempeligere krav til studentboliger
I studentboliger er det ikke lengre krav om at det skal bygges bod til oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende (Sportsbod). Det er også reduserte krav til lydisolering mellom en boenhet og ut til trapperom og fellesgang. For studentboliger som har krav om tilgjengelighet, er det nå tilstrekkelig med en snusirkel på 1,3 meter.

Enkel håndløper i trapp
I publikumsbygninger og arbeidsbygninger er kravet til håndløper i trapp blitt mer fleksibelt. Med de nye reglene kan du velge om du vil ha en håndløper i 80 cm høyde, eller to håndløpere i henholdsvis 70 og 90 cm høyde. Kravet gjelder også for hovedtrapp i boligbygninger.

Kommunal regulering framfor sentral regulering
Noen krav er moderert i forskriften der det anses mer hensiktsmessig med lokal regulering og tilpasning. Dette gjelder krav til parkering, kjøreatkomst og tilstrekelig uteoppholdsareal. Kommunene har best forutsetninger for å håndtere slike krav og hensyn lokalt, når de lager nye eller reviderer kommune- og reguleringsplaner.

Bestemmelsen som regulerer plassering av byggverk vil bli stående i TEK17 fram til 1. juli 2021. Bestemmelsen beholdes i TEK17 i fire år for at kommunene skal ha tilstrekkelig tid til å regulere dete slik de ønsker i sine lokale arealplaner.


Overgangsordning ut 2018
For å sikre en smidig overgang mellom TEK10 og TEK17 vil det være en overgangsperiode fram til 31. desember 2018. Overgangsordningen gir utbyggere valgmuligheten mellom å prosjektere enten etter nytt eller gammelt regelverk. Hele byggeteknisk forskrift må ses på som en helhet, derfor er det ikke åpnet for en sammenblanding av de to forskriftene. Merk at prosjekterende må angi i søknaden om det prosjekteres etter TEK10 eller TEK17.

Dersom du har prosjektert etter TEK10 og skal søke etter 1. juli, må du opplyse om dette i søknaden. I blankettene 5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og 5174 Søknad om tillatelse til tiltak, krysser du av for dette i et eget felt øverst til høyre på balnketten(e).