Lebesby kommune er pliktig til å tilby norskopplæring for personer som er bosatt i kommunen. Plikten gjelder overfor personer som har rett og/eller plikt til å gjennomføre norskopplæring hvis de skal ha grunnlag for å søke om permanent oppholdstillatelse.  Kommunen er pliktig til å iverksette opplæringen senest 3 måneder fra krav/søknad om opplæring er mottatt.

Fra 1.september 2008 må alle som skal søke om permanent oppholdstillatelse og alle som søker om norsk statsborgerskap kunne dokumentere kunnskaper i norsk.  Dette gjøres enten ved at gjennomført opplæring er dokumentert eller at søkeren har bestått en språktest.  Lebesby kommune er pliktig til å tilby gratis opplæring for personer som har rett og/eller plikt til norskopplæring. 

Gratis opplæring for de med rett, eller rett og plikt til opplæring
Rett til gratis opplæring gjelder for personer med rett, eller rett og plikt til opplæring. Dette er personer med flyktningebakgrunn og deres familier, samt familiegjenforente til norske og nordiske borgere. Plikten gjelder for personer mellom 16 og 55 år.  Denne målgruppa har krav på gratis opplæring i norsk på inntil 550 timer og 50 timer samfunnskunnskap. Opplæringen må være gjennomført i løpet av 3 år.

Betalingskurs for personer med plikt til opplæring
Personer som kun har plikt til opplæring, har ikke rett til gratis opplæring. Kommunen er likevel pliktig å tilby disse norskopplæring. Plikt til norskopplæring gjelder for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-/EFTA –regelverket i alderen 16- 55 år, eller familiegjenforente med disse.  De har plikt til å gjennomføre 250 timer norskopplæringen og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap. De må betale opplæringen selv. I Lebesby kommune skal egenandel for norskopplæringen ikke overstige selvkost.

Behovsprøvd  norskopplæring
For personer med rett, eller rett og plikt til norskopplæring kan disse etter søknad bli innvilget utvidet opplæringstid og inntil 2400 timer ekstra basert på individuelle behov. Kommunen er pliktig til å tilby gratis opplæring, som skal være gjennomført innenfor en periode på 5 år fra det tidspunktet rett, eller rett og plikt til deltakelse inntrer. 

Betalingskurs for personer uten rett og/eller plikt til norskopplæring
Lebesby kommune tilbyr personer uten rett og/eller plikt norskopplæring. De må betale opplæringen til samme pris som for personer med plikt  til opplæringen. Følgende personer omfattes hverken av rett og/eller plikt til norskopplæring:

• Studenter
• Au pairer og andre med midlertidig opphold
• Nordiske borgere
• Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket

Organisering av opplæringen
I Lebesby kommune vil organiseringen av opplæring for de med rett til gratis opplæring og de som må betale opplæringen selv, bli samordnet.  Opplæringen vil bli gitt i grupper basert på individuell kartlegging. En til en undervisning vil bli gitt hvis det foreligger særlige grunner til dette.

Aktuelle skjemaer

  • Kartlegging av utdanning og arbeidserfaring Word / Pdf
  • Norskopplæring pdf      word