Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Lebesby mot 2035: Gjeldende Areal- og kystsoneplan for Lebesby kommune

Alle kommuner har en lovpålagt plikt til å utarbeide en kommuneplan. Arealdelen av kommuneplanen skal utarbeides på bakgrunn av prioriteringer for samfunnsutvikling og arealbruk som settes i samfunnsdelen. Arealdelen av kommuneplanen er kartbasert. Kartet beskriver hovedtrekk i kommunens arealdisponeringer og gir rammer og betingelser for ny arealbruk og nye tiltak.

Lebesby kommunestyre har den 2. september 2019 vedtatt ny kommuneplan - arealdelen med kystsone i sak PS 56/2019. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15.

Under offentlig ettersyn er det reist innsigelse mot fire nye akvakulturområder. Disse innsigelsene er ikke løst, og områdene er derfor foreløpig unntatt rettsvirkning, inntil mekling i regi av Fylkesmannen i Troms og Finnmark har funnet sted.

Gjeldende kommuneplans arealdel:

 

Planen er også tilgjengelig gjennom webinnsyn (velg karttype kommuneplan): http://kart.nois.no/lebesby